3e Bestuursrapportage 2018

 

Behandeling van de bestuursrapportage vindt plaats op: Leeswijzer

 

College van B&W: 12 juni 2018
Raad: 28 juni 2018

 

Raadsvoorstel:

a. Kennis te nemen van de inhoud van de 3e Bestuursrapportage 2018.

b. De begrotingsaanpassingen zoals in deze bestuursrapportage worden vermeld vast te stellen.

c. De beklemde bestemmingsreserve Huis van Bestuur en Cultuur op te heffen en toe te voegen aan de nieuw in te stellen beklemde bestemmingsreserve Gemeentehuis.

d. Het nieuwe krediet Gemeentehuis voor HvG-b (€ 851.000,00) nog niet vrij te geven, in afwachting van de uitkomst scenario studie.

e. Het voorbereidingskrediet fietspad Speuld van € 70.000,00 vrij te geven uit het thema fiets van het GVVP.
 

 

Toelichting:

De bestuursrapportage rapporteert ten opzichte van de voorgaande bestuursrapportage.

Zie ook de leeswijzer (link rechtsboven op deze pagina).

 

Nieuw (ten opzichte van vorige Bestuursrapportage):

-

Uitkomst Bestuursrapportage

(bedragen x € 1.000,00) 2018   2019   2020   2021  
Programma Ruimte en Infrastructuur 0    0    0    0   
Programma Samenleven 0    0    0    0   
Programma Economie 0   0   0   0  
Programma Bestuur en Dienstverlening -184 V -11 V 219 N 223 N
TOTAAL budgettaire uitkomst  -184  V  -11  V  219  N  223  N 
(bedragen x € 1.000,00) 2018   2019   2020   2021  
Uitkomst na 2e Bestuursrapportage 2018 89  N  54  N  516  N  17  N 
Uitkomst 3e Bestuursrapportage 2018 -184  V  -11  V  219  N  223  N 
Financieel perspectief na
3e Bestuursrapportage 2018
-95  V  43  N  735  N  240  N 

Toelichting op de uitkomst

De uitkomst van deze bestuursrapportage komt met name voort uit:

 

  • Privacy beleid en plaatsing Privacy Officer en Functionaris Gegevensbescherming (collegebesluit);
  • Gemeentehuis: het raadsbesluit van 30 mei 2018 met betrekking tot het voorstel "Synergievoordelen door handhaven en verduurzaming bibliotheek op huidige locatie in combinatie met verduurzaming publiekshal, raadszaal, trouwzaal en atrium" (raadsvoorstel).

Besluit

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 juni 2018,

 

Besluit:

Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen. 

 

 

mevrouw A.J. van Meerveld,  A.A.J. Baars,
griffier, voorzitter,

 

 

 

 

 

  • 3e Bestuursrapportage 2018