5e Bestuursrapportage 2018

 

Behandeling van de bestuursrapportage vindt plaats op: Leeswijzer

 

 

College van B&W: 13 november 2018
Raad: 29 november 2018

 

Raadsvoorstel:

a. Kennis te nemen van de inhoud van de 5e Bestuursrapportage 2018.

b. De begrotingsaanpassingen zoals in deze bestuursrapportage worden vermeld vast te stellen.

 

Toelichting:

De bestuursrapportage rapporteert ten opzichte van de voorgaande bestuursrapportage.

Zie ook de leeswijzer (link rechtsboven op deze pagina).

 

Nieuw (ten opzichte van vorige Bestuursrapportage):

In deze bestuursrapportage wordt gebruik gemaakt van de Programma's en speerpunten uit de Programmabegroting 2019-2022.

 

 

Uitkomst Bestuursrapportage

(bedragen x € 1.000,00) 2018   2019   2020   2021   2022  
Programma Samen Werken voor Ermelo 585  N  297  N  226  N  163  N  27  N 
Programma Leven in Ermelo -213 V 98 N -31 V -31 V -31 V
Programma Wonen in Ermelo 74 N -79 V -31 V -31 V -31 V
Programma Ondernemen in Ermelo 0   -53 V 0   0   0  
TOTAAL budgettaire uitkomst  446  N  263  N  164  N  101  N  -35  V 
(bedragen x € 1.000,00) 2018   2019   2020   2021   2022  
Uitkomst na 4e Bestuursrapportage 2018 181  N  -18  V  -18  V  -18  V      
Uitkomst 5e Bestuursrapportage 2018 446  N  263  N  164  N  101  N  -35  V 
Afboeken van stelpost nieuwe ombuigingen 2022 0   0   0   0   35  N 
Financieel perspectief na
5e Bestuursrapportage 2018
627  N  245  N  146  N  83  N  0   

Toelichting op de uitkomst

De budgettaire nadelen in deze 5e Bestuursrapportage 2018 komen met name uit de Septembercirculaire 2018.

Besluit

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 november 2018,

 

 

Besluit:

Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen, waarbij over het speerpunt Openbare Ruimte wordt doorgesproken in de eerstvolgende commissie Infrastructuur en Ruimte.

 

 

mevrouw A.J. van Meerveld,  A.A.J. Baars,
griffier, voorzitter,

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 5e Bestuursrapportage 2018