Besluit

 

Raadsbesluit

 

onze ref.

 

e190037847

casenr.

 

19e0005200

 

 

 

 

 

De raad van de gemeente Ermelo;

 

gelezen het voorstel van het college van  24 september 2019, nr. e190037810;

 

b e s l u i t :

 

De Programmabegroting 2020-2023 vast te stellen door:

 1. Akkoord te gaan met de beleidsmatige inhoud van de Programmabegroting 2020-2023;
 2. Akkoord te gaan met de budgettaire uitkomst van de Programmabegroting 2020-2023;
 3. De budgettaire uitkomst van de Programmabegroting 2020-2023 vast te stellen;
 4. Met betrekking tot de Pijplijnonderwerpen 2020 en verdere jaren voor die onderwerpen opgenomen in de bijlage bij dit amendement, thans de kredieten en budgetten nog niet vrij te geven in afwachting van afzonderlijke besluitvorming door de raad.
 5. Met ingang van de behandeling van de programmabegroting 2021-2023 wordt door het college bij het overzicht Pijplijnonderwerpen direct een voorstel gedaan welke onderwerpen in dit overzicht nog expliciet in de raad worden besproken én waarvan het budget/krediet nog niet worden vrijgegeven.

 

 

 

Besluit raad:

Het amendement van de fracties BurgerBelangen Ermelo, Progressief Ermelo, ChristenUnie, SGP en VVD waarbij als extra beslispunten aan het raadsbesluit worden toegevoegd:

 • Met betrekking tot de Pijplijnonderwerpen 2020 en verdere jaren voor die onderwerpen opgenomen in de bijlage bij dit amendement, thans de kredieten en budgetten nog niet vrij te geven in afwachting van afzonderlijke besluitvorming door de raad.
 • Met ingang van de behandeling van de programmabegroting 2021-2023 wordt door het college bij het overzicht Pijplijnonderwerpen direct een voorstel gedaan welke onderwerpen in dit overzicht nog expliciet in de raad worden besproken én waarvan het budget/krediet nog niet worden vrijgegeven.

wordt unaniem aangenomen.

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen, waarbij de fractie van het CDA geacht wordt tegen te hebben gestemd.

 

Stemverklaringen:

 • De heer Van der Knaap legt een stemverklaring af: de fractie BurgerBelangen Ermelo wil zich blijven inspannen voor een goede balans tussen gezond financieel beleid, de lasten die worden gedragen en de taken die de gemeente daarbij uitvoert. De raad heeft hiervoor als instrument de kadernota, deze programmabegroting en de kerntakendiscussie waarbij de bevolking van Ermelo is geraadpleegd.  De fractie BurgerBelangen Ermelo hoopt dat de intentie die in de beeldvormende tafel van 16 oktober jl. werd omarmd naast wie willen we zijn, ook te kijken naar de bezuinigingen die in samenspraak met het college wordt gerealiseerd.
 • De heer Hamstra legt een stemverklaring af: de fractie CDA betreurt dat zij niet kunnen instemmen met deze programmabegroting. Het CDA kan zich niet verenigen met de manier hoe de belastingverhogingen tot stand zijn gekomen. Het CDA Ermelo zal dus tegen deze programmabegroting stemmen, maar wordt geacht voor de wijzigingen te stemmen zoals zojuist aangenomen in het amendement dat de fracties hebben ingediend.
 • Mevrouw Spoelstra legt een stemverklaring af: de factie ChristenUnie maakt zich zorgen over de grote financiële tekorten in de programmabegroting vanaf 2022. Eerdere voorstellen vanuit de ChristenUnie om te bezuinigen hebben geen meerderheid gehaald. Als raad zijn we bezig met de kerntakendiscussie, maar we weten allemaal dat we het financiële probleem daar niet mee gaan niet oplossen. De fractie van de ChristenUnie dringt er nogmaals bij het college op aan om urgentie te hebben voor dit probleem, dit te onderkennen en met passende maatregelen te komen. Voor nu zal de fractie ChristenUnie instemmen met de programmabegroting 2020-2023, maar de fractie wordt geacht tegen de verhoging van de toeristen- en forensenbelasting te zijn. Eerder bij de kadernota 2020 heeft de ChristenUnie aangegeven te zijn voor een stapsgewijze verhoging van deze belasting.
 • De heer Snoek legt een stemverklaring af: in het subsidie plafond van 2020 worden enkele posten genoemd bij kunst en cultuur alsmede culturele evenementen en festivals genoemd, waarmee de SGP zeer grote moeite mee heeft. De SGP pleit ervoor deze posten zo spoedig mogelijk af te bouwen. De fractie van de SGP wil geacht worden tegen deze posten te hebben gestemd.
 • Mevrouw Van der Weide legt een stemverklaring af: de fractie VVD ziet dat er nog wel ontzettend veel te doen is. Ze geeft aan dat ook provincie in de gaten heeft wat er met de diverse gemeenten gebeurt, we staan niet helemaal alleen in dit gebeuren. Meer regionale expertise en goed vooruit kijken: dat is waar de VVD voor pleit. Niet meer de korte termijn visie, waar de gemeente  jarenlang teveel naar heeft gekeken en gehandeld, maar met deze sluitende begroting verder om te zorgen dat we een mooi en goed Ermelo blijven houden.

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering

van 13 november 2019,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Programmabegroting 2020-2023