2e Bestuursrapportage 2020

 

Behandeling van de bestuursrapportage vindt plaats op: Leeswijzer

 

 

College van B&W: 2817 aprilmaart 2020
Raad: 13 meiapril 2020

 

Raadsvoorstel:

a. Kennis te nemen van de inhoud van de 21e Bestuursrapportage 2020.

b. De begrotingsaanpassingen, zoals in deze bestuursrapportage worden vermeld, vast te stellen.

c. De incidentele budgetten 2020 voor Vitale Vakantieparken vrij te geven.

 

Toelichting:

De bestuursrapportage rapporteert ten opzichte van de voorgaande bestuursrapportage.

Zie ook de leeswijzer (link rechtsboven op deze pagina).

 

Nieuw (ten opzichte van vorige bBestuursrapportage):

In deze bestuursrapportage wordt extra aandacht geschonken aan de gevolgen van het Corona-virus.N.v.t. In algemene zin zullen de gevolgen effect hebben op de planning van diverse werkzaamheden. Ook financieel zal de Coraona crisis de nodige effecten hebben maar dat is nu nog niet exact aan te geven.

Uitkomst Bestuursrapportage

(bedragen x € 1.000,00) 2020   2021   2022   2023  
Programma Samen Werken voor Ermelo 38  N  0    0    0   
Programma Leven in Ermelo 0   0   73 N 73 N
Programma Wonen in Ermelo 43 N 53 N 53 N 53 N
Programma Ondernemen in Ermelo 0   0   0   0  
TOTAAL budgettaire uitkomst  81  N  53  N  126  N  126  N 
(bedragen x € 1.000,00) 2020   2021   2022   2023  
Uitkomst na 4e Bestuursrapportage 2019 0      0      0      0     
Uitkomst Programmabegroting 2020-2023 0   0   2.920   N   2.673   N  
Uitkomst 5e Bestuursrapportage 2019 5   N   5   N   5   N   5   N  
Uitkomst 6e Bestuursrapportage 2019 18   N   23   N   0   0  
Uitkomst 7e Bestuursrapportage 2019 -507   V   -747   V   -839   V   -724   V  
Uitkomst 1e Bestuursrapportage 2020 163   N   174   N   166   N   166   N  
Uitkomst 2e Bestuursrapportage 2020 81  N  53  N  126  N  126  N 
Afboeken van stelpost Nieuwe ombuigingen 2022 (dus begrotingstekort) 0    0    -2.378  V  -2.246  V 
Financieel perspectief na 2e Bestuursrapportage 2020 -240  V  -492  V  0    0   

Toelichting op de uitkomst

In deze 21e Bestuursrapportage 2020 is in alle begrotingsjaren een budgettair nadeel ontstaan.

Dit is voornamelijk veroorzaakt door: Verschuiving van kapitaallasten en kosten voor woonbegeleiding.de explotatiebijdrage aan Interactie.

 

Voor- en nadelen met ingang van het begrotingsjaar 2022 worden verwerkt op de stelpost Nieuwe ombuigingen 2022.

In deze 21e Bestuursrapportage 2020 wordt het meest actuele herziene financieel perspectief weergegeven.

Dit ziet er thans als volgt uit: 2020 € 240.000,00 voordeel voordeel, 2021 € 492.000545.000,000 voordeelvoordeel, 2022 € 2.378.002.252.000,00 nadeel nadeel en voor 2023 € 2.246.00en voor 2023 € 2.120.000,00 nadeel nadeel. Deze bBestuursrapportage leidt tot een hoger structureel begrotingstekort.

Om weer te komen tot een structureel sluitende meerjarenbegroting moeten de bovengenoemde nadelen weggewerkt worden.

Voor- en nadelen met ingang van het begrotingsjaar 2022 worden verwerkt op de stelpost Nieuwe ombuigingen 2022.

Daarnaast moeten de thans in de begroting verwerkte taakstellingen Sociaal Domein en Sport nog daadwerkelijk gerealiseerd worden.

 

 

 

Effecten Coronavirus

 

Provinciale middelen

De Provincie heeft middelen ter beschikking gesteld als compensatie voor de extra uitvoeringskosten als gevolg van de uitvoering van de Corona crisis. Ermelo is bezig met de voorbereiding van een aanvraag op deze middelen.

 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO)

Ontvangen rijksmiddelen: € 414.921,00 (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), dit bedrag wordt voor de uitvoering van de regeling overgemaakt aan Meerinzicht. Dit bedrag is niet voldoende voor alle aanvragen.

Update: Er wordt door het ministerie een tweede voorschot van de TOZO uitgekeerd van € 1.991.623,00. 

 

Landelijke info:

Aanvullende info: Coronabijstand voor zelfstandigen (3)

Elke gemeente kan alle kosten die ze maakt voor de bijstand voor zelfstandigen vanwege de coronacrisis, 100% declareren – ook al gaat het Rijk ervan uit dat niet alle verstrekte leningen zullen worden terugbetaald en dat er enige fraude gepleegd zal worden. Op 18 maart berichtte Frontinfo al dat de gemeenten de kosten van de bijstand voor zelfstandigen vanwege de coronacrisis, voor 100% gecompenseerd kregen (artikel 2020 nummer 114). Op 19 maart voegde Frontinfo daaraan toe dat die kosten op “via nacalculatie” zouden worden vergoed (artikel 2020 nummer 118). Er komen dus geen normbedragen. Nu maakt minister W. Koolmees van Sociale Zaken bekend dat die kosten voor elke gemeente individueel “met nacalculatie” worden vergoed. Er komt dus geen objectief verdeelmodel, maar elke gemeente kan alle kosten die ze maakt, declareren.

 

300.000 aanvragen

In Nederland zijn er ruim 1,2 miljoen zelfstandigen. In de berekening van de verwachte uitgaven voor aanvullende bijstand voor zelfstandigen gaat het Rijk ervan uit dat een kwart daarvan, dus 300.000 zelfstandigen, een beroep doet op de ondersteuning. Hun gemiddelde bijstandsuitkering zal € 5.000,00 voor 3 maanden zijn, omdat de regeling het inkomen aanvult tot het sociaal minimum van maximaal ongeveer € 1.500,00 per maand (netto). Dat leidt tot € 1,5 miljard uitgaven.

Niet iedereen uit deze groep zal liquiditeitsproblemen hebben. Daarom is het aantal zelfstandigen dat een beroep doet op een lening voor bedrijfskapitaal lager geschat, namelijk 200.000 zelfstandigen. Die zullen gemiddeld een lening van € 10.000,00 vragen; het maximum is € 10.157,00. Dat leidt tot € 2,0 miljard uitgaven. “Een groot deel daarvan ontvangt het Rijk terug”, kondigt de minister aan. Daarmee geeft het Rijk nu al aan ervan uit te gaan dat niet álle verstrekte leningen terugkomen.

 

Fraude niet te vermijden

De minister schrijft: “Bij deze regelingen is snelheid van belang, maar zorgvuldigheid in relatie tot de uitvoering en het beperken van frauderisico’s moeten ook betracht worden. Het Rijk streeft naar een goede balans daartussen, in het licht van huidige situatie.” Daarmee geeft het Rijk nu al aan te accepteren dat enige fraude niet uit te sluiten is.

 

€ 1.000,00 apparaatslasten per aanvraag

De apparaatslastenvergoeding wordt geschat op € 300 miljoen, Uitgaande van 300.000 aanvragen betekent dat gemiddeld € 1.000,00 per aanvrager – inclusief de apparaatslasten voor het verstrekken van een eventuele lening voor bedrijfskapitaal.

 

Nacalculatie per gemeente

De gemeenten krijgen niet alleen collectief de kosten van deze regeling gecompenseerd, op basis van de werkelijke gemaakte kosten (“op nacalculatie”), maar ook individueel. Elke gemeente krijgt dus de kosten vergoed die zij maakt. Er komt geen objectief verdeelmodel.

 

Bron: Tweede Kamer, vergaderjaar 2019 – 2020, 35.415, nr. 3, antwoorden 2, 4, 19, 20, 26 en 29.

 

 

Compensatie meerkosten Wmo en jeugdzorg voor corona

De gemeenten zullen zo veel mogelijk de rekeningen van de Wmo en jeugdzorg doorbetalen, ook als de zorg niet is verleend. De extra kosten van de coronacrisis bij de Wmo en jeugdzorg krijgen de gemeenten van het Rijk vergoed. Minister H.M. de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de VNG hebben hierover afspraken op hoofdlijnen gemaakt. De komende tijd wordt de compensatie nader uitgewerkt.

 

De hoofdlijnen zijn:

1. De Wmo en jeugdzorg zullen de komende tijd deels op een andere manier en op een andere plek worden verleend. De zorgverleners maken hierdoor hogere kosten. Dit vraagt om het tijdelijk loslaten van contractuele afspraken. Het Rijk is bereid dit te ondersteunen.

2. Door vraaguitval en door verminderde inzetbaarheid van (zieke) zorgverleners zal de komende tijd minder Wmo en jeugdzorg worden verleend. Het Rijk en de VNG doen een zeer dringend beroep op de gemeenten om de zorgverleners financiële zekerheid te bieden tot in elk geval 1 juni 2020 door de rekeningen door te betalen, volgens het contract of volgens een goede inschatting daarvan. Het doel hiervan de gevolgen van de coronacrisis voor de financiële positie in 2020 van deze zorgaanbieders te neutraliseren. Overigens combineert het Rijk dit dringende beroep met de dreiging van bestuurlijk toezicht en daarmee indeplaatsstelling – op kosten van de gemeenten – wanneer de gemeenten níét de continuïteit van de Wmo en jeugdzorg waarborgt. Immers, zo schrijft de minister, “De gemeenten hebben de wettelijke opdracht om onder álle omstandigheden - dus nu ook ten tijde van de coronacrisis – de continuïteit van zorg en ondersteuning, te waarborgen.”

3. Het Rijk zal de gemeenten compenseren voor de meerkosten die zij aan hun aanbieders betalen voor de extra maatregelen vanwege corona.

4. Het Rijk en de gemeenten maken afspraken over de compensatiemogelijkheden van de effecten die optreden na afloop van de crisis. Dat gaat om de per saldo extra uitgaven over 2020 voor zover die gerelateerd kunnen worden aan het uitstel van de noodzakelijke zorg.

5. De situatie vraagt ook om ruimte en soepelheid in de verantwoording. Ook dat zal het Rijk ondersteunen.

 

Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Brief aan de VNG, zonder datum (waarschijnlijk 25 maart 2020), over de Coronacrisis - financiële duidelijkheid jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning, kenmerk 1666799-203593-J

 

 

Geen accresgevolgen coronavirus

Als het Rijk extra uitgaven maakt vanwege het coronavirus, dan leidt dat niet tot extra accres en ook niet tot een lager accres. Minister E.D. Wiebes van Economische Zaken en Klimaat licht toe:

1. Extra uitgaven voor WW en bijstand door economische schokken vallen niet onder het uitgavenkader (en tellen dus niet mee voor het accres – aanvulling Frontinfo)

2. Waar de medische beheersing van het coronavirus noopt tot noodzakelijke maatregelen die leiden tot een extra uitgaven, bijvoorbeeld voor medewerkers in de zorg, dan past het Rijk deze extra uitgaven in het uitgavenkader. Dat leidt dus niet tot extra uitgaven.

3. Anderzijds leidt het coronavirus ook niet tot een lager accres. De Nederlandse overheidsfinanciën staan er goed voor. Het Rijk kan alle noodzakelijk maatregelen nemen, er hoeft niet bezuinigd te worden bij economische tegenslag.

 

Bron: Brief van de ministers van Economische Zaken en Klimaat, van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer van 12 maart 2020 over de Economische maatregelen met betrekking tot het coronavirus, kenmerk CE-AEP / 20072624.

 

 

Coronamaatregelen leiden niet tot hoger accres gemeentefonds

De uitgaven van het Rijk vanwege corona tellen níét trap-op mee voor het accres. Dat schrijft minister W.B. Hoekstra van Financiën: “Momenteel is er sprake van een plotselinge en uitzonderlijke situatie. Daarom geldt het reguliere uitgavenplafond niet voor de uitgaven uit het noodpakket. Daarmee verdwijnt ook de logica van de koppeling tussen deze uitgaven en het accres. Het noodpakket leidt daarom niet tot een hoger accres.” Frontinfo licht toe dat het niet gaat om het uitgavenplafond maar om de uitgavenkaders. Uitgaven boven het uitgavenplafond tellen wél mee voor het accres maar uitgaven buiten de uitgavenkaders tellen niet mee voor het accres.

Ook de kosten en inkomsten van de kredietcrisis heeft het Rijk buiten de uitgavenkaders gezet. Daarom leidde bijvoorbeeld de verkoop van ABN Amro niet tot een lager accres, terwijl de verkoop van ander staatsbezit wel tot een lager accres leidt.

 

Bron: Tweede Kamer, vergaderjaar 2019 – 2020, 35.412, nr. 3, antwoord 43;

 

Besluit

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 13 mei 2020,

 

 

Besluit:

 

 

De heer Van der Weide legt een stemverklaring af: de fractie van CDA wordt geacht tegen het speerpunt Bestuurlijke Vernieuwing te hebben gestemd. De fractie vindt dat personele maatregelen in dit stadium en deze omvang bij de Kadernota moet worden betrokken.

 

De heer Noorloos legt een stemverklaring af: de fractie van BurgerBelangen Ermelo wil haar zorgen rond de ontwikkelingen van de gemeentelijke financiën uitspreken en zal deze bij de behandeling van de Kadernota verder uitwerken. Voor nu gaat de fractie akkoord met de bestuursrapportage. 

 

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen.

 

 

 

mevrouw A.J. van Meerveld,  A.A.J. Baars,
griffier, voorzitter,

 

 

 

 

  • 2e Bestuursrapportage 2020