1e Bestuursrapportage 2021

 

Behandeling van de bestuursrapportage vindt plaats op: Leeswijzer

 

 

College van B&W: 30 maart 2021
Raad: oordeelsvormend 14 april 2021
Raad: besluitvormend

12 mei 2021

 

Raadsvoorstel:

a. Kennis te nemen van de inhoud van de 1e Bestuursrapportage 2021.

b. De begrotingsaanpassingen, zoals in deze bestuursrapportage worden vermeld, vast te stellen.

 

 

Toelichting:

Deze bestuursrapportage rapporteert ten opzichte van de Programmabegroting 2021-2024 (raadsbesluit dd 12 november 2020), aangevuld met de 7e Bestuursrapportage 2020 (raadsbesluit dd 9 december 2020) en de begrotingswijziging inzake Het Heroverwegingstraject 2020 (raadsbesluit dd 9 december 2020).

Zie ook de leeswijzer (link rechtsboven op deze pagina).

 

Nieuw (ten opzichte van vorige bestuursrapportage):

 

 

Uitkomst Bestuursrapportage

(bedragen x € 1.000,00) 2021   2022   2023   2024  
Programma Samen Werken voor Ermelo 237  N  129  N  -224  V  172  N 
Programma Leven in Ermelo 8 N 0   0   0  
Programma Wonen in Ermelo 3 N 2 N 1 N 0  
Programma Ondernemen in Ermelo 0   28 N 28 N 0  
TOTAAL budgettaire uitkomst  248  N  159  N  -195  V  172  N 
(bedragen x € 1.000,00) 2021   2022   2023   2024  
Uitkomst na raadsbesluit dd 9 december 2020 (Heroverwegingstraject) 339  N  105  N  299  N  1.406  N 
Uitkomst 1e Bestuursrapportage 2021 248  N  159  N  -195  V  172  N 
Afboeken door verhoging/verlaging stelpost Nieuwe ombuigingen 2022 0    -264  V  -104  V  -1.578  V 
Financieel perspectief na 1e Bestuursrapportage 2021 587  N  0    0    0   

Toelichting op de uitkomst

 

In deze 16e Bestuursrapportage 20210 wordt het meest actuele herziene financieel perspectief weergegeven.

Dit ziet er thans als volgt uit: voor 2020 € 1.067.000,00 voordelig. Voor de uitkomst van de Programmabegroting 2021-2024 samen met de 6e bestuursrapportage 2020 resulteert dit in het volgende financiële perspectief: 2021 € 25870.000,00 nadelig, 2022 € 264831.000,00 nadelig, 2023 € 104910.000,00 nadelig en voor 2024 € 1.578789.000,00 nadelig.

Het voordeel over 2020 is een momentopname, het is een nu nog een fictief voordeel. Er is nog geen duidelijkheid over de volledige realisatie in 2020 van de taakstellingen Sociaal Domein en Sport en de budgettaire gevolgen 2020 als gevolgen van de Coronacrisis.

Om weer te komen tot een structureel sluitende Mmeerjarenbegroting 2022-2025 zoudenmoeten de bovengenoemde nadelen 2022 en verder weggewerkt moeten worden.

Voor- en nadelen met ingang van het begrotingsjaar 2022 worden verwerkt op de stelpost Nieuwe ombuigingen 2022.

 

Voor alle duidelijkheid: in deze bestuursrapportage zijn niet verwerkt de budgettaire gevolgen van het raadsvoorstel Uitwerking amendementen bij Heroverwegingstraject 2020.

Besluit

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 12 mei 2021,

 

 

Besluit:

 

 

 

 

Mevrouw Van der Weide legt een stemverklaring af: de fractie van de VVD heeft er alle vertrouwen in dat de voorgestelde uitbreiding van de formatie R.O. met 2 fte’s op valide gronden is gebaseerd en stemt daarom vóór dit voorstel. Een deel van de kosten wordt gecompenseerd vanuit de anterieure overeenkomsten op basis van de werkelijke inzet. De VVD vindt het noodzakelijk dat na afloop van de periode 2021 t/m 2023 een evaluatie plaatsvindt  van de R.O. formatie en de kosten over deze periode.

 

De heer Tillema legt een stemverklaring af: de fractie van de ChristenUnie heeft getwijfeld over instemming met de 1e Bestuursrapportage omdat de financiële staat van de gemeente een structurele verhoging van de kosten met € 188.000,00 in de weg staat. Tegelijkertijd constateert de ChristenUnie dat de afdeling R.O. het met de huidige bezetting niet trekt. Daarom stemt de ChristenUnie vóór dit voorstel, maar roept het college op deze structurele verhoging ongedaan te maken wanneer de ruimte daarvoor aanwezig is.

 

De heer Van der Weide legt een stemverklaring af: de fractie van het CDA stemt vóór de 1e Bestuursrapportage, maar tegen het punt uitbreiding formatie R.O. Het CDA heeft eerst behoefte aan een gedegen analyse wat  nodig is aan opdrachten, capaciteit en ambities versus formatie en sluit aan bij de oproep van mevrouw Van der Weide v.w.b. een evaluatie.

 

Zonder stemming wordt  het voorstel aangenomen, met de aantekening van het CDA op een onderdeel te  hebben tegengestemd.

 

 

 

 

 

mevrouw A.E.M. Ransdorp, 

dra. Th.A.J. Burmanje,

griffier, voorzitter,

 

 

 

 

  • 1e Bestuursrapportage 2021