1e Bestuursrapportage 2022

 

Behandeling van deze bestuursrapportage vindt plaats op: Leeswijzer
College van B&W: 15 maart 2022
Raad: oordeelsvormend: 13 april 2022
Raad: besluitvormend:

18 mei 2022

 

Collegebesluit:

a. Akkoord te gaan met de inhoud van de 1e Bestuursrapportage 2022.

b. De 1e Bestuursrapportage 2022 aan te bieden aan de raad.

 

Raadsvoorstel:

a. Kennis te nemen van de inhoud van de 1e Bestuursrapportage 2022.

b. De begrotingsaanpassingen, zoals in deze 1e Bestuursrapportage 2022 zijn opgenomen, vast te stellen.

 

 

Toelichting:

Deze bestuursrapportage rapporteert ten opzichte van de 6e Bestuursrapportage 2021 en de Meerjarenbegroting 2022-2025.

 

Zie ook de leeswijzer (link rechtsboven op deze pagina).

 

Daar waar in deze bestuursrapportage een onderwerp onderstreept is, kan voor nadere informatie worden doorgeklikt naar het achterliggende stuk. Dit is bijvoorbeeld het inmiddels genomen college- of raadsbesluit.

 

Nieuw (ten opzichte van vorige bestuursrapportage):

Uitkomst Bestuursrapportage

(bedragen x € 1.000,00) 2022   2023   2024   2025  
Programma Samen Werken voor Ermelo 24  N  10  N  -411  V  -411  V 
Programma Leven in Ermelo 195 N 0   0   0  
Programma Wonen in Ermelo 0   0   0   0  
Programma Ondernemen in Ermelo -3 V -33 V -33 V -33 V
TOTAAL budgettaire uitkomst  216  N  -23  V  -444  V  -444  V 
(bedragen x € 1.000,00) 2022   2023   2024   2025  
Uitkomst na 6e Bestuursrapportage 2021 en de Meerjarenbegroting 2022-2025 inclusief de septembercirculaire -1.464  V  -678  V  1.252  N  2.113  N 
Uitkomst 1e Bestuursrapportage 2022 216  N  -23  V  -444  V  -444  V 
Afboeken door verhoging stelpost Nieuwe ombuigingen 2022 0    0    -808  V  -1.669  V 
Financieel perspectief na 1e Bestuursrapportage 2022 -1.248  V  -701  V  0    0   

Toelichting op de uitkomst

 

In deze 1e Bestuursrapportage 2022 wordt het meest actuele herziene financieel perspectief weergegeven.

Dit ziet er thans als volgt uit: 2022 € 1.248.000,00 voordelig, 2023 € 701.000,00 voordelig, 2024 € 808.000,00 nadelig en voor 2025 € 1.669.000 nadelig.

 

Om weer te komen tot een structureel sluitende Meerjarenbegroting 2022-2025 zouden de bovengenoemde nadelen 2024 en 2025 weggewerkt moeten worden.

Nadelen met ingang van het begrotingsjaar 2022 worden verwerkt op de stelpost Nieuwe ombuigingen 2022.

 

In de Begroting 2022 is een aantal ongedekte incidentele budgetaanpassingen opgenomen. Gezamenlijk een bedrag van € 216.000,00. Dit was mogelijk omdat er over 2022 een begrotingsoverschot is.

De voordelen in deze bestuursrapportage in de jaren 2024 en 2025 zijn met name ontstaan door de verwerking van het amendement Formatie versus OZB.

Besluit

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18 mei 2022,

 

 

Besluit:

 

 

Zonder stemming wordt het voorstel aangenomen.

 

 

 

mevrouw M.E. Haveman, 

dra. Th.A.J. Burmanje,

griffier, voorzitter,

 

 

 

  • 1e Bestuursrapportage 2022