5e Bestuursrapportage 2022

 

Behandeling van deze bestuursrapportage vindt plaats op: Leeswijzer
College van B&W: 22 november 2022
Raad: oordeelsvormend: 7 december 2022
Raad: besluitvormend:

21 december 2022

 

Collegebesluit:

a. Akkoord te gaan met de inhoud van de 5e Bestuursrapportage 2022.

b. De 5e Bestuursrapportage 2022 aan te bieden aan de raad.

 

Raadsvoorstel:

a. Kennis te nemen van de inhoud van de 5e Bestuursrapportage 2022.

b. De begrotingsaanpassingen, zoals in deze 5e Bestuursrapportage 2022 zijn opgenomen, vast te stellen.

 

 

Toelichting:

Deze bestuursrapportage rapporteert ten opzichte van de 4e Bestuursrapportage 2022 en de Meerjarenbegroting 2023-2026.

 

Zie ook de leeswijzer (link rechtsboven op deze pagina).

 

Daar waar in deze bestuursrapportage een onderwerp onderstreept is, kan voor nadere informatie worden doorgeklikt naar het achterliggende stuk. Dit is bijvoorbeeld het inmiddels genomen college- of raadsbesluit.

 

Nieuw (ten opzichte van vorige bestuursrapportage):

n.v.t.

Uitkomst Bestuursrapportage

(bedragen x € 1.000,00) 2022   2023   2024   2025   2026  
Programma Samen Werken voor Ermelo -524  V  -1.016  V  -1.407  V  -1.823  V  -2.084  V 
Programma Leven in Ermelo -610 V 0   0   0   0  
Programma Wonen in Ermelo 22 N 11 N 2 N 1 N 0  
Programma Ondernemen in Ermelo 0   0   0   0   0  
TOTAAL budgettaire uitkomst  -1.112  V  -1.005  V  -1.405  V  -1.822  V  -2.084  V 
(bedragen x € 1.000,00) 2022   2023   2024   2025   2026  
Uitkomst na 4e Bestuursrapportage 2022 en de Meerjarenbegroting 2023-2026 (na taakstellingen) -2.497  V  -1.730  V  -1.597  V  -2.921  V  -25  V 
Uitkomst 5e Bestuursrapportage 2022 -1.112  V  -1.005  V  -1.405  V  -1.822  V  -2.084  V 
Afboeken door verhoging stelpost Nieuwe ombuigingen 2022 0    0    0    0    0   
Financieel perspectief na 5e Bestuursrapportage 2022 (na taakstellingen) -3.609  V  -2.735  V  -3.002  V  -4.743  V  -2.109  V 

Toelichting op de uitkomst

 

In deze 5e Bestuursrapportage 2022 wordt het meest actuele herziene financieel perspectief weergegeven.

Dit ziet er thans, voor alle jaren voordelig, als volgt uit: 2022 € 3.609.000,00, 2023 € 2.735.000,00, 2024 € 3.002.000,00, 2025 € 4.743.000,00 en voor 2026 € 2.109.000.

Het grootste voordeel zit in de Septembercirculaire 2022 en de vrijval van kapitaallasten 2022.

Besluit

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 21 december 2022,

 

 

Besluit:

 

 

Zonder stemming wordt het voorstel aangenomen. 

 

 

de heer D. Berends, 

de heer P.J.T. van Daalen,

griffier, voorzitter,

 

 

 

 

 

  • 5e Bestuursrapportage 2022