1e Bestuursrapportage 2017 (maart)

 

Behandeling van de bestuursrapportage vindt plaats op:  

 

 

College van B&W: 7 maart 2017
Raad: 23 maart 2017

 

Voorstel:

a. Kennis te nemen van de inhoud van de 1e Bestuursrapportage 2017.

b. De begrotingswijzigingen zoals in deze bestuursrapportage worden vermeld vast te stellen.

 

Nieuw (ten opzichte van vorige Bestuursrapportage):

- Deze bestuursrapportage wordt opgemaakt en behandeld binnen de nieuwe applicatie Thorbecke.

- In deze 1e Bestuursrapportage 2017 is geen rekening gehouden met de gevolgen van het Strategisch Financieel beleid. Er kan geen vergelijk worden gemaakt met het getoonde financieel perspectief in deze bestuursrapportage en het getoonde financieel perspectief uit het Strategisch Financieel beleid.

 

 

Uitkomst Bestuursrapportage

(bedragen x € 1.000,00) 2017   2018   2019   2020   2021  
Programma Ruimte en Infrastructuur 3  N  0    0    0    0   
Programma Samenleven 12  N  -1  V  -1  V  -1  V  -1  V 
Programma Economie 0   0   0   0   0   
Programma Bestuur en Dienstverlening 112 N 110 N 99 N 96 N 96  N 
TOTAAL budgettaire uitkomst  127  N  109  N  98  N  95  N  95  N 
(bedragen x € 1.000,00) 2017   2018   2019   2020   2021  
Uitkomst na 8e Bestuursrapportage 2016 (december) (inclusief correctie) -381  V  -1.129  V  -1.037  V  -841  V  -740  V 
Uitkomst 1e Bestuursrapportage 2017  127  N  109  N  98  N  95  N  95  N 
Financieel perspectief na
1e Bestuursrapportage 2017
-254  V  -1.020  V  -939  V  -746  V  -645  V 
Afwikkeling via reserve Programmabegroting 2016-2019 254  N  1.020  N  939  N  0   0   
Financieel perspectief  0    0    0    -746  V  -645  V 

Besluit

 

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 maart 2017

 

Besluit:

Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen.

 

 

mevrouw A.J. van Meerveld,  A.A.J. Baars,
griffier, voorzitter,

 

 

 

 

 

 

  • 1e Bestuursrapportage 2017 (maart)