2e Bestuursrapportage 2017

 

Behandeling van de bestuursrapportage vindt plaats op: Leeswijzer

 

 

College van B&W: 4 april 2017
Raad: 20 april 2017

 

Voorstel:

a. Kennis te nemen van de inhoud van de 2e Bestuursrapportage 2017.

b. De begrotingsaanpassingen zoals in deze bestuursrapportage worden vermeld vast te stellen.

 

Nieuw (ten opzichte van vorige Bestuursrapportage):

De uitkomst van de enquete is verwerkt in deze bestuursrapportage:

  • De leeswijzer is opgenomen op het voorblad om meer duidelijkheid te verschaffen over het instrument bestuursrapportage.
  • Het doorkijkjaar is komen te vervallen (conform BBV). Het begrotingsjaar en de drie opvolgende jaren zijn opgenomen.
  • De belangrijkste besluiten in de bestuursrapportage zijn op het voorblad opgenomen.
  • Het onderdeel indicatoren is komen te vervallen. De indicatoren worden jaarlijks in de begroting en jaarstukken opgenomen.
  • Wanneer er een afwijking wordt gerapporteerd op Financiën bij het speerpunt, is bij het speerpunt duidelijker weergegeven wat de budgettaire gevolgen zijn. (Doorklik via de smiley bij het onderdeel Financiën)
  • De maand in de benaming van de bestuursrapportage is komen te vervallen.
  • Bij de begrotingsaanpassingen worden de budget -en kredietaanpassingen gebundeld op onderwerp.

 

Uitkomst Bestuursrapportage

(bedragen x € 1.000,00) 2017   2018   2019   2020  
Programma Ruimte en Infrastructuur -11  V  2  N  2  N  2  N 
Programma Samenleven 0    0    0    0   
Programma Economie 0   0   0   0  
Programma Bestuur en Dienstverlening 0   0   0   0  
TOTAAL budgettaire uitkomst  -11  V  2  N  2  N  2  N 
(bedragen x € 1.000,00) 2017   2018   2019   2020  
Uitkomst na 1e Bestuursrapportage 2017 (maart) -254  V  -1.020  V  -939  V  -746  V 
Uitkomst 2e Bestuursrapportage 2017  -11  V  2  N  2  N  2  N 
Financieel perspectief na
2e Bestuursrapportage 2017
-265  V  -1.018  V  -937  V  -744  V 
Afwikkeling via reserve Programmabegroting 2016-2019 265  N  1.018  N  937  N  0  
Financieel perspectief  0    0    0    -744  V 
De herinrichting en verduurzaming van het gemeentehuis is in deze bestuursrapportage opgenomen. 
De gemaximeerde investering van € 4,5 miljoen bestaande uit kapitaallasten en exploitatielasten, zijn structureel te dekken binnen bestaande bedrijfsvoeringsbudgetten. 

Besluit

 

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 april 2017

 

Besluit:
Mevrouw Meijsen-Beker legt een stemverklaring af:
de fractie van de VVD wil geacht worden tegen het onderwerp krediet herinrichting en verduurzaming gemeentehuis te hebben gestemd.

Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen.

 

 

 

 

mevrouw A.J. van Meerveld A.A.J. Baars,
griffier, voorzitter,

 

  • 2e Bestuursrapportage 2017