Kadernota 2018

Besluit

 

Raadsbesluit

 

 

De Kadernota 2018 als volgt gewijzigd vast te stellen:

 

 1. Van hoofdstuk 3 Financieel Perspectief, onderdeel Financiële paragraaf Strategisch Financieel Beleid, onderdeel 1 Bestuurlijke inventarisatie, Punt 1b “Beter Ermelo: Centrum (krediet € 1.100 in 2018)” te laten vervallen.
 2. - Van hoofdstuk 3 Financieel Perspectief, onderdeel Strategisch Financieel Beleid, punt 1.3 "een gemaximeerde budgettaire ruimte ten behoeve van het concept "Huis van Bestuur en Cultuur" te laten vervallen;
  - het besluit "De kadernota 2018 vast te stellen" aan te vullen met: “waarbij het college wordt opgedragen om met een voorstel te komen voor de beschikbaarstelling van een  voorbereidingskrediet voor het opstellen van een detailstudie en bijbehorende kostenraming voor een Huis van Cultuur.
 3. Van hoofdstuk 3 Financieel Perspectief, onderdeel Strategisch Financieel Beleid, onderdeel 2.5:
  "Het opnemen in de begroting van een structurele cumulatieve stelpost nieuw beleid vanaf het begrotingsjaar 2019 ter grootte van € 100.000,-- (bijlage 5)" te laten vervallen.”
 4. Niet in te stemmen met belastingverhoging, zoals genoemd in de Kadernota, Financieel perspectief Hoofdstuk 3, punt 4.1 te weten;
  “4.1 In te stemmen met een jaarlijkse reële verhoging van de totale belastingopbrengst van de algemene belastingen met ingang van 2018 gedurende vier jaar van 2,15% ter dekking van de exploitatiekosten van de in dit raadsvoorstel opgenomen voorstellen”. Genoemd punt 4.1 komt daarmee te vervallen.”

 

Besluit raad:

Wethouder Van den Bosch zegt toe:

- deze herfst terug te komen op het organiseren van een agrarische bijeenkomst aangaande landbouw en landbouwgronden in Speuld.

 

Wethouder Heutink zegt toe:

- dat het college in de commissievergadering in augustus uitgebreid op Vitale Vakantieparken terugkomt.

 

1. Het amendement van de fracties Progressief Ermelo, BurgerBelangen Ermelo, en SGP waarbij wordt voorgesteld:

Programma Ruimte en Infrastructuur, speerpunt Openbare Ruimte, bij planning 2018 en verder op te nemen:

 • met ingang van 2018 het onderhoudsniveau van de openbare ruimte terug te brengen naar het oude niveau van voor de bezuinigingen, te weten niveaus A en B.

De financiële gevolgen hiervan te verwerken in de meerjarenbegroting 2018-2021.”

wordt met 10 stemmen voor (Progressief Ermelo, BurgerBelangen Ermelo, 1 stem VVD, en SGP) en 11 stemmen tegen (CDA, CU en 1 stem VVD) verworpen.

 

2. Het amendement van de fracties VVD, CDA, Progressief Ermelo en ChristenUnie waarbij wordt voorgesteld:

Van hoofdstuk 3 Financieel Perspectief, onderdeel Financiële paragraaf Strategisch Financieel Beleid, onderdeel 1 Bestuurlijke inventarisatie, Punt 1b “Beter Ermelo: Centrum (krediet € 1.100 in 2018)” te laten vervallen.”

wordt met 19 stemmen voor (CDA, Progressief Ermelo, BurgerBelangen Ermelo, ChristenUnie, en VVD) en 2 stemmen tegen (SGP) aangenomen.

 

3. Het amendement van de fracties Progressief Ermelo en BurgerBelangen Ermelo waarbij wordt voorgesteld:

Hoofdstuk 3, onderdeel Financiële paragraaf Strategisch Financieel Beleid, onderdeel 1 (bestuurlijke inventarisatie), punt k “Kerkdennen” als volgt te wijzigen:

“k. Kerkdennen (krediet € 1.000,-- in 2018/2019)

Kapitaallasten 2020:  63

Kapitaallasten 2021:  63”.”

wordt met 7 stemmen voor (Progressief Ermelo, BurgerBelangen Ermelo) en 14 stemmen tegen (CDA, ChristenUnie, VVD, SGP) verworpen.

 

4. Het amendement van de fracties CDA, ChristenUnie en VVD waarbij wordt voorgesteld:

“1. Van hoofdstuk 3 Financieel Perspectief, onderdeel Strategisch Financieel Beleid, punt 1.3 "een gemaximeerde budgettaire ruimte ten behoeve van het concept "Huis van Bestuur en Cultuur"

te laten vervallen;

2. het besluit "De kadernota 2018 vast te stellen" aan te vullen met: “waarbij het college wordt opgedragen om met een voorstel te komen voor de beschikbaarstelling van een voorbereidingskrediet voor het opstellen van een detailstudie en bijbehorende kostenraming voor een Huis van Cultuur.””

wordt met 12 stemmen voor (CDA, ChristenUnie en VVD) en 9 stemmen tegen (Progressief Ermelo, BurgerBelangen Ermelo, SGP) aangenomen.

 

5. Het amendement van de fracties CDA, ChristenUnie en VVD waarbij wordt voorgesteld:

Van hoofdstuk 3 Financieel Perspectief, onderdeel Strategisch Financieel Beleid, onderdeel 2.5:

"Het opnemen in de begroting van een structurele cumulatieve stelpost nieuw beleid vanaf het begrotingsjaar 2019 ter grootte van € 100.000,-- (bijlage 5)" te laten vervallen.”

wordt met 12 stemmen voor (CDA, ChristenUnie en VVD) en 9 stemmen tegen (Progressief Ermelo, BurgerBelangen Ermelo, SGP)  aangenomen.

 

6. Het amendement van de fracties ChristenUnie, CDA, VVD, SGP, en BurgerBelangen Ermelo waarbij wordt voorgesteld:

Niet in te stemmen met belastingverhoging, zoals genoemd in de Kadernota, Financieel perspectief Hoofdstuk 3, punt 4.1 te weten;

“4.1 In te stemmen met een jaarlijkse reële verhoging van de totale belastingopbrengst van de algemene belastingen met ingang van 2018 gedurende vier jaar van 2,15% ter dekking van de exploitatiekosten van de in dit raadsvoorstel opgenomen voorstellen”. Genoemd punt 4.1 komt daarmee te vervallen.

wordt unaniem aangenomen.

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen.

 

7. De motie van de fracties ChristenUnie, CDA en SGP waarbij het college wordt opgeroepen:

1.“Het systeem van (fictieve) bespaarde rente voor de begraafplaats zoals dat gold vóór 2015,  te verwerken in de Programmabegroting 2018-2021 en bij de tarieven van 2018 weer in te voeren;

2.Daarmee de renteopbrengst weer onderdeel te maken van de kostprijs- en tariefberekening en op te nemen in de Paragraaf Lokale heffingen bij de Programmabegroting;

3.De bespaarde rente, met terugwerkende kracht tot de wijziging in 2015, toe te voegen aan de voorziening Toekomstig Onderhoud Begraafplaats”

wordt met 15 stemmen voor (CDA, BurgerBelangen Ermelo, ChristenUnie, en SGP) en 6 stemmen tegen (Progressief Ermelo, VVD) aangenomen.

 

8. De motie van de fracties BurgerBelangen Ermelo, Progressief Ermelo en SGP waarbij het college wordt opgedragen:

“Voor 1 oktober a.s. met een raadsvoorstel naar de raad te komen waarin is opgenomen het advies van de commissie, zodat het benodigde bedrag in de begroting voor 2018 opgenomen kan worden.” 

wordt unaniem aangenomen.

 

9. De motie van de fracties SGP, Progressief Ermelo, BurgerBelangen Ermelo waarbij het college wordt opgeroepen:

 • “Actief in te zetten op het benutten van deze ruimten als woonruimte;
 • In gesprek gaan met de eigenaren om te komen tot het gewenste gebruik;
 • De nodige ambtelijke ondersteuning te bieden om dit ook stedenbouwkundig juist in te passen;
 • Eventuele financiële gevolgen op te nemen in de meerjarenbegroting.”

wordt met 9 stemmen voor (Progressief Ermelo, BurgerBelangen Ermelo, en SGP) en 12 stemmen tegen (CDA, ChristenUnie en VVD) verworpen.

 

10. De motie van de fracties CDA en ChristenUnie waarbij het college wordt opgedragen:

“om dit najaar met een voorstel te komen hoe het onderhoudsniveau van de openbare ruimte beter ingevuld kan worden, waardoor de kwaliteit van de openbare ruimte wordt verhoogd. In dit voorstel dient ook aandacht te worden besteed aan alternatieve vormen van onderhoud en de budgettaire gevolgen.”

wordt met 18 stemmen voor (CDA, Progressief Ermelo, BurgerBelangen Ermelo, en ChristenUnie, en 1 stem VVD) en 3 stemmen tegen (1 stem VVD en SGP) aangenomen.

 

11. De motie van de fracties BurgerBelangen Ermelo, Progressief Ermelo, en SGP waarbij het college wordt opgedragen:

“Om voor 1 oktober a.s. het uitvoeringsprogramma sportvisie aan de raad voor te leggen, waarin het voorstel is opgenomen voor het zwemonderwijs, zodat deze in de begroting voor 2018 verwerkt kan worden.”

wordt met 16 stemmen voor (CDA, Progressief Ermelo, BurgerBelangen Ermelo, en SGP) en 5 stemmen tegen (ChristenUnie, en VVD) aangenomen.

 

12. De motie van de fracties Progressief Ermelo en BurgerBelangen Ermelo waarbij het college wordt opgedragen:

 • “om te onderzoeken wat de mogelijkheden, de kosten en de opbrengsten  zijn bij verbouw van de bestaande ruimtes langs het Raadhuisplein;
 • om te onderzoeken wat de mogelijkheden, de kosten en de opbrengsten zijn bij nieuwbouw, al dan niet gecombineerd met appartementen, langs het Raadhuisplein;
 • om te onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn tussen interne en externe uitvoering van het project;
 • de resultaten van deze onderzoeken voor het einde van dit jaar aan de raad aan te bieden”

wordt met 7 stemmen voor (Progressief Ermelo, BurgerBelangen Ermelo) en 14 stemmen tegen (CDA, ChristenUnie, VVD en SGP) verworpen.

 

13. De motie van de fracties BurgerBelangen Ermelo en SGP waarbij het college wordt opgeroepen:

 • Nog meer ambitie te tonen om volgend jaar uit de top 100 te raken
 • Dit beleid op korte termijn te onderstrepen met een concreet plan van aanpak   
 • Daarin breed in te zetten op meer "blauw op straat"
 • Eventuele financiële gevolgen op te nemen in de meerjarenbegroting

wordt met 5 stemmen voor (BurgerBelangen Ermelo en SGP) en 16 stemmen tegen (CDA, Progressief Ermelo, ChristenUnie, VVD) verworpen.

 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering

van 6 juli 2017

 

 

mevrouw A.J. van Meerveld,  W. Vogelsang,
griffier,    plv. voorzitter

 

 

1. Aanbiedingsbrief

 

 

 

 

 

 

Aan de leden van de raad

van de gemeente

E r m e l o

 

 

 

Datum: 23 mei 2017

 

 

 

 

Onderwerp: Kadernota 2018

 

Geachte leden,

 

Hierbij bieden wij u ter bespreking en vaststelling aan de Kadernota 2018.

 

De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de uitvoering van het Coalitieakkoord 2014-2018 "Vertrouwen geven, verantwoordelijkheid nemen". Uitvoering geven aan al eerder in gang gezet beleid. "Doen!"

En er is nog veel te doen. Naast uitvoering van het bestaande beleid moeten er nieuwe beleidskeuzes gemaakt worden. Hiertoe is het Strategisch Financieel Beleid (hierna SFB) ontwikkeld.Het jaar 2018 is een verkiezingsjaar. De start van een nieuwe raadsperiode met een nieuwe raad en college van b&w. De uitvoering van het bestaand (en nieuw) beleid moet ook in 2018 onverminderd door gaan.

 

Deze Kadernota 2018 dient ter voorbereiding van de Programmabegroting 2018-2021.

In deze Kadernota 2018 geven wij aan wat de plannen voor 2018 (en verder) zijn, wordt het meerjarige financiële perspectief geschetst en toegelicht, is het SFB opgenomen, wordt een toelichting gegeven op een aantal belangrijke belastingaangelegenheden en worden de financieel-technische uitgangspunten Programmabegroting 2018-2021 bepaald.

 

Op basis van deze Kadernota 2018 kan de raad richtinggevend de Programmabegroting 2018-2021 bepalen door:

 • algemene beschouwingen te houden;
 • richtinggevende prioriteiten te stellen;
 • eigen initiatieven te nemen door middel van voorstellen, moties en amendementen;
 • te reageren op de conceptvoorstellen van het college van b&w.

 

Vervolgens zullen wij op basis hiervan de Programmabegroting 2018-2021 vervaardigen en u die begin oktober 2017 aanbieden.

 

Financieel perspectief 2018-2021

 

In deze Kadernota 2018 schetsen wij het nieuwe financiële perspectief van Ermelo. Uitgangspunt is daarbij de Programmabegroting 2017-2020, welke op 10 november 2016 door de raad is vastgesteld, aangevuld met de nadien door de raad vastgestelde bestuursrapportages 2016 en 2017. Dit betekent dat bij de bepaling van het nieuwe financiële perspectief wordt gestart met de budgettaire uitkomst na 3e Bestuursrapportage 2017, welke op 8 juni 2017 door de raad is vastgesteld.

Vervolgens zijn de budgettaire gevolgen van deze Kadernota 2018 opgenomen. Dit geeft de nieuwe "dagkoers" weer van half mei 2017.

 

Het financieel perspectief ziet er als volgt uit:

Bedragen x € 1.000,00

Begroting
2017

Programmabegroting 2018-2021

2018

2019

2020

2021

 

 

 

 

 

 

Uitkomst na 3e Bestuursrapportage 2017

0

0

0

-831 V

-818 V

 

 

 

 

 

 

Kadernota 2018:

 

 

 

 

 

 • Financieel-technische uitgangspunten

0

88 N

253 N

253 N

253 N

 • Aanvullend nieuw beleid

0

30 N

60 N

40 N

30 N

 • Strategisch Financieel Beleid
  (conform raadsvoorstel 14 februari 2017)

-314 V

-53 V

10 N

637 N

609 N

 

 

 

 

 

 

           

Meicirculaire 2017

pm

pm

pm

pm

pm

 

 

 

 

 

 

Uitkomst na Kadernota 2018

-314 V

65 N

323 N

99 N

74 N

 

 

 

 

 

 

Budgettair neutraal door middel van reserve Programmabegroting 2016-2019

314 N

-65 V

-323 V

 

 

 

 

 

 

 

 

Herzien financieel perspectief

0

0

0

99 N

74 N

 

Duidelijk is dat de begrotingsjaren 2017 tot en met 2019, door middel van de reserve Programmabegroting 2016-2019, budgettair sluitend zijn.

 

De begrotingsjaren 2020 en 2021 sluiten met een beperkt budgettair nadeel.

 

De in deze Kadernota 2018 geschetste budgettaire gevolgen zullen verwerkt worden in de Programmabegroting 2018-2021.

Uitgangspunt daarbij is dat Ermelo een financieel gezonde gemeente is en blijft.

Doelstelling is dat de Programmabegroting 2018-2021 een meerjarig structureel en reëel sluitende begroting laat zien.

 

Voor zover de Kadernota 2018 het begrotingsjaar 2017 raakt, zullen wij dit meenemen in een bestuursrapportage 2017.

 

Kadernota 2018

 

Nadat gestart is met de bestuursrapportages is ook deze kadernota voor het eerst opgebouwd met de applicatie Lean Planning Control (LPC) van Thorbecke en als zodanig ook te raadplegen. Hiermee is weer een stap gezet in de verdere digitalisering van de planning- en controldocumenten en het papierloos werken. In deze kadernota zijn veel links opgenomen. Hiermee kan doorgeklikt worden naar verdere detailinformatie.

 

De kadernota is als volgt opgebouwd:

 1. Hoofdstuk 1 Aanbiedingsbrief.

  Deze aanbiedingsbrief dient als leeswijzer en samenvatting van het boekwerk Kadernota 2018 en is als zodanig zelfstandig leesbaar en hanteerbaar. De totaaluitkomst, met daarin de onderscheiden onderwerpen, vormen het financiële kader waarmee u ons als college op pad stuurt om de Programmabegroting 2018-2021 op te stellen en t.z.t ter vaststelling aan te bieden. Diepgaander informatie treft u aan in de hierna volgende hoofdstukken. Alle financiële kaders hebben wij puntsgewijs opgesomd in deze bijlage.

 2. Hoofdstuk 2 Programma's.
  Dit hoofdstuk is opgebouwd naar programma's en vervolgens naar speerpunten. Onder de speerpunten is allereerst opgenomen "wat willen we bereiken". Hierbij is kort het doel van het speerpunt verwoord en is opgenomen de bijbehorende tekst uit het Collegeprogramma 2014-2018. Ten tweede is opgenomen "Wat gaan we daarvoor doen". Hierbij is verwoord de planning 2018 en verder. Dit betreft de belangrijkste bestuurlijke acties 2018. Het gaat dus niet over de bestaande (dagelijkse) uitvoering. Er is een aanzet gegeven om deze acties concreter te formuleren. Hiermee is een begin gemaakt aan de uitvoering van de motie "SMART formuleren Programmabegroting"
 3. Hoofdstuk 3 Financieel perspectief

  In dit hoofdstuk wordt de financiële positie van Ermelo toegelicht, naar de stand per half mei 2017. Feitelijk geeft dit hoofdstuk de budgettaire startpositie weer van de Programmabegroting 2018-2021.

  Dit hoofdstuk bestaat uit de onderdelen:
  - het actuele financiële perspectief, op basis van de 3e Bestuursrapportage 2017;
  - het Strategisch Financieel Beleid (integraal overgenomen uit het raadsvoorstel d.d. 14 februari 2017);
  - het aanvullende nieuw beleid;
  - het geactualiseerde investeringsplan;
  - de rapportage over de thans nog openstaande taakstellingen;
  - de actuele reservepositie;
  - de actuele informatie over diverse belangrijke belastingonderwerpen.

 4. Hoofdstuk 4 Financieel-technische uitgangspunten Programmabegroting 2018-2021.
  Onderdeel van de kaderstelling zijn ook de financieel-technische uitgangspunten. Deze moeten door de raad bepaald worden, waarna zij verwerkt worden in de Programmabegroting 2018-2021. Dit betreft de uitgangspunten met betrekking tot ontwikkelingen inzake de belastingdruk, lonen, prijzen, volumes, subsidies, gemeenschappelijke regelingen, rente en Grondbeleid. Tevens wordt de actualiteitswaarde van de beleidsnota's, gebaseerd op de Financiële verordening gemeente Ermelo, beoordeeld.

 

Deze Kadernota 2018 richt zich volledig op de plannen en het budgettaire perspectief voor 2018. Deze kadernota rapporteert niet over het lopende jaar 2017 en is ook geen begrotingswijziging. Daarvoor dienen de bestuursrapportages, waarvan u er in 2017 een achttal zal ontvangen. Ook de eventuele bestemming van het rekeningsaldo over 2016 heeft dus geen plaats meer in deze Kadernota 2018.

 

 

Ten slotte

 

Wij stellen deze Kadernota 2018 in handen van de agendacommissie van de raad. Tevens stellen wij voor om de behandeling door de raad te laten plaatsvinden op 22 juni 2017 (commissie bestuur en middelen) en op 5 of 6 juli 2017 (besluitvormend in de raad).

 

Bij de behandeling van deze Kadernota 2018 stelt u de kaders voor de nieuwe Programmabegroting 2018-2021 vast en kunt u uw wensen en aandachtspunten voor de komende jaren aangeven. Wij verzoeken u akkoord te gaan met de Kadernota 2018 en deze vast te stellen.

 

Wij vragen u gedetailleerde en technische vragen voorafgaand aan de behandeling van de Kadernota 2018 in de commissie bestuur en middelen te stellen aan de heer B. van Beek (coördinator team Financiën / tel. 0341 56 72 71 / e-mail: b.vanbeek@ermelo.nl). Hij is graag bereid deze Kadernota 2018 aan u toe te lichten. Daarnaast zal er een informatieavond op 14 juni worden georganiseerd om technische vragen te stellen.

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,

 

A.M. Weststrate,                                 A.A.J. Baars,

 

secretaris,                                          burgemeester,

 

2. Programma's

Inleiding

 

Met ingang van de Beleidsinhoudelijke Programmabegroting 2015-2018 werkt Ermelo met een nieuwe programma-indeling. Onder deze programma's hangen de speerpunten, zoals deze zijn opgenomen in het Collegeprogramma 2014-2018.

 

Ermelo kent thans vier programma's, te weten:

 • Ruimte & Infrastructuur;
 • Samenleven;
 • Economie;
 • Bestuur & Dienstverlening.

 

Bij elk programma is aangegeven:

 • de desbetreffende raadscommissie;
 • de betrokken portefeuillehouders;
 • de speerpunten;
 • de producten.

 

Vervolgens is per speerpunt aangegeven:

 • Wat willen we bereiken.
  Dit bestaat uit een korte beschrijving van het doel van het speerpunt en de bijbehorende tekst uit met name het Collegeprogramma 2014-2018.
 • Wat gaan we daarvoor doen.
  Dit is met name de planning van de concrete acties 2018 en verder. Gestreefd is ter voorbereiding op de Programmabegroting 2018-2021 de acties 2018 en verder al concreter te formuleren.

 

 • Kadernota 2018