3e Bestuursrapportage 2017

 

Behandeling van de bestuursrapportage vindt plaats op: Leeswijzer

 

 

College van B&W: 23 mei 2017
Raad: 8 juni 2017

 

Voorstel:

a. Kennis te nemen van de inhoud van de 3e Bestuursrapportage 2017.

b. De begrotingsaanpassingen zoals in deze bestuursrapportage worden vermeld vast te stellen.

 

Nieuw (ten opzichte van vorige Bestuursrapportage):

 

 

Uitkomst Bestuursrapportage

(bedragen x € 1.000,00) 2017   2018   2019   2020  
Programma Ruimte en Infrastructuur 9  N  9  N  9  N  9  N 
Programma Samenleven -72 V -121 V -186 V -212  V 
Programma Economie 0   0   0   0  
Programma Bestuur en Dienstverlening -73  V  122  N  219  N  116 N
TOTAAL budgettaire uitkomst  -136  V  10  N  42  N  -87  V 
(bedragen x € 1.000,00) 2017   2018   2019   2020  
Uitkomst na 2e Bestuursrapportage 2017 -265  V  -1.018  V  -937  V  -744  V 
Uitkomst 3e Bestuursrapportage 2017  -136  V  10  N  42  N  -87  V 
Financieel perspectief na
3e Bestuursrapportage 2017
-401  V  -1.008  V  -895  V  -831  V 
Afwikkeling via reserve Programmabegroting 2016-2019 401  N  1.008  N  895  N  0  
Financieel perspectief  0    0    0    -831  V 

Besluit

 

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 8 juni 2017

 

Besluit:

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen.

 

 

mevrouw A.J. van Meerveld,  A.A.J. Baars,
griffier, voorzitter,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 3e Bestuursrapportage 2017