Besluit

Raadsbesluit


onze ref. e170032828
casenr. 17e0003422

 

 

De raad van de gemeente Ermelo;
 

gelezen het voorstel van het college van 19 september 2017, nr. e170032777;
 

b e s l u i t :
 

De Programmabegroting 2018-2021 vast te stellen door:
1. Akkoord te gaan met de beleidsmatige inhoud bestaand beleid van de Programmabegroting
2018-2021;
2. Akkoord te gaan met de budgettaire uitkomst van de Programmabegroting 2018-2021;
3. De budgettaire uitkomst van de Programmabegroting 2018-2021 vast te stellen.
 

Besluit raad:
De heer Snoek legt een stemverklaring af: “De fractie van de SGP kan niet instemmen met de subsidies voor sport, kunst en cultuur.”

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen.

 

De motie van de fracties ChristenUnie, CDA en Progressief Ermelo waarbij het college wordt opgeroepen:

  • Voor de raadsbijeenkomst van 25 januari 2018 met voorstellen, inclusief budget te komen voor verbetering van het onderhoudsniveau van de openbare ruimte.
  • Te bevorderen dat begin 2018 uitvoering kan worden gegeven aan het nieuwe onderhoudsniveau.

wordt unaniem aangenomen.


De motie van de fracties Progressief Ermelo, BurgerBelangen Ermelo en SGP waarbij het college wordt opgeroepen:

  • alle Ermelose woningeigenaren een Quick-Warmtescan aan te bieden van hun woning om hen inzicht te geven in de mate van weglekken van warmte uit hun woning;
  • hieraan een vervolgproject te koppelen om samen met (Ermelose) bedrijven, eigenaren van woningen te helpen hun woning te laten isoleren;
  • woningeigenaren te informeren over de mogelijkheid om de te nemen isolatiemaatregelen te financieren met een gemeentelijke duurzaamheidslening;
  • de kosten van de warmtescan te dekken uit het budget voor het programma Duurzaamheid.

wordt ingetrokken.

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 9 november 2017,

 

mevrouw A.J. van Meerveld,  A.A.J. Baars,
griffier, voorzitter,

 

 

 

 

 

  • Programmabegroting 2018-2021