4e Bestuursrapportage 2017

 

Behandeling van de bestuursrapportage vindt plaats op: Leeswijzer

 

 

College van B&W: 20 juni 2017
Raad: 6 juli 2017

 

Voorstel:

a. Kennis te nemen van de inhoud van de 4e Bestuursrapportage 2017.

b. De begrotingsaanpassingen zoals in deze bestuursrapportage worden vermeld vast te stellen.

 

Nieuw (ten opzichte van vorige Bestuursrapportage):

 

 

Uitkomst Bestuursrapportage

(bedragen x € 1.000,00) 2017   2018   2019   2020  
Programma Ruimte en Infrastructuur -16  V  0    0    0   
Programma Samenleven 0   0   0   0   
Programma Economie 0   0   0   0  
Programma Bestuur en Dienstverlening 18  N  0    0    0  
TOTAAL budgettaire uitkomst  2  N  0    0    0   
(bedragen x € 1.000,00) 2017   2018   2019   2020  
Uitkomst na 3e Bestuursrapportage 2017 -401  V  -1.008  V  -895  V  -831  V 
Uitkomst 4e Bestuursrapportage 2017  2  N  0    0    0   
Financieel perspectief na
4e Bestuursrapportage 2017
-399  V  -1.008  V  -895  V  -831  V 
Afwikkeling via reserve Programmabegroting 2016-2019 399  N  1.008  N  895  N  0  
Financieel perspectief  0    0    0    -831  V 

Besluit

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 6 juli 2017

 

Besluit:

Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen.

 

 

mevrouw A.J. van Meerveld,  W. Vogelsang,
griffier, plv. voorzitter,

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 4e Bestuursrapportage 2017