5e Bestuursrapportage 2017

 

Behandeling van de bestuursrapportage vindt plaats op: Leeswijzer

 

 

College van B&W: 29 augustus 2017
Raad: 14 september 2017

 

Voorstel:

a. Kennis te nemen van de inhoud van de 5e Bestuursrapportage 2017.

b. De begrotingsaanpassingen zoals in deze bestuursrapportage worden vermeld vast te stellen.

c. De beklemde bestemmingsreserve Renovatie zwembad Calluna en de beklemde bestemmingsreserve Nieuwbouw sporthal Calluna op te heffen en deze samen te voegen in een nieuw in te stellen beklemde bestemmingsreserve Nieuwbouw sportcomplex Calluna.

 

Nieuw (ten opzichte van vorige Bestuursrapportage):

De gevolgen vanuit de Kadernota 2018 en de raadsvergaderingen van 5 en 6 juli zijn voor het jaar 2017 verwerkt in deze bestuursrapportage. De structurele gevolgen voor de jaren 2018 t/m 2021 zijn verwerkt in de Programmabegroting 2018 - 2021.

 

 

Uitkomst Bestuursrapportage

(bedragen x € 1.000,00) 2017   2018   2019   2020   2021  
Programma Ruimte en Infrastructuur 0    0    0    0    0   
Programma Samenleven -5 V 0   0   0   0   
Programma Economie 20 N 69 N 0   0   0  
Programma Bestuur en Dienstverlening 117  N  4  N  3  N  2  N  2 N
TOTAAL budgettaire uitkomst 5e Bestuursrapportage 2017 132  N  73  N  3  N  2  N  2  N 
Afwikkeling via reserve Programmabegroting 2016-2019 -132  V  -73  V  -3  V  0    0  
TOTAAL budgettaire uitkomst 0    0    0    2  N  2  N 
De structurele gevolgen van de Kadernota 2018  en de raadsvergaderingen van 5 en 6 juli maken onderdeel uit van de Programmabegroting 2018 - 2021. In de Programmabegroting 2018 - 2021 wordt het totale financiële perspectief weergegeven. 

Besluit

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 14 september 2017

 

Besluit:

De begrotingsaanpassing t.a.v. speerpunt toerisme en recreatie wordt uit de bestuursrapportage gehaald. Hierover wordt in een volgende commissievergadering doorgepraat. Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel voor de overige onderdelen aangenomen.

 

 

 

 

mevrouw A.J. van Meerveld,  A.A.J. Baars,
griffier, voorzitter,

 

 

 

 

 

  • 5e Bestuursrapportage 2017