6e Bestuursrapportage 2017

 

Behandeling van de bestuursrapportage vindt plaats op: Leeswijzer

 

 

College van B&W: 26 september 2017
Raad: 12 oktober 2017

 

Voorstel:

a. Kennis te nemen van de inhoud van de 6e Bestuursrapportage 2017.

b. De begrotingsaanpassingen zoals in deze bestuursrapportage worden vermeld vast te stellen.

 

 

Nieuw (ten opzichte van vorige Bestuursrapportage):

 

 

 

Uitkomst Bestuursrapportage

(bedragen x € 1.000,00) 2017   2018   2019   2020   2021  
Programma Ruimte en Infrastructuur 0    1  N  1  N  1  N  1  N 
Programma Samenleven -1 V -2 V 0   0   0   
Programma Economie 27 N 39 N 8 N 8 N 8 N
Programma Bestuur en Dienstverlening -75  V  -7  V  -11  V  -17  V  -17 V
TOTAAL budgettaire uitkomst 6e Bestuursrapportage 2017 -49  V  31  N  -2  V  -8  V  -8  V 
Afwikkeling via reserve Programmabegroting 2016-2019 49  N  -31  V  2  N  0    0  
TOTAAL budgettaire uitkomst 0    0    0    -8  V  -8  V 
De structurele gevolgen van de Kadernota 2018  en de raadsvergaderingen van 5 en 6 juli maken onderdeel uit van de Programmabegroting 2018 - 2021. In de Programmabegroting 2018 - 2021 wordt het totale financiële perspectief weergegeven.

Besluit

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 12 oktober 2017

 

 

Besluit:

Besloten wordt om de volgende begrotingsaanpassingen uit de bestuursrapportage te halen:

 

  • Programma Economie, onderdeel Kerkdennen revitalisering wordt doorgeschoven naar de volgende bestuursrapportage.

  • Programma Samenleven onderdeel implementatie en borging jeugdwet wordt besproken in de eerstvolgende commissie Samenleving en Maatschappij.

 

 Met in achtneming van deze wijzigingen wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

 

 

mevrouw A.J. van Meerveld,  A.A.J. Baars,
griffier, voorzitter,

 

 

 

 

 

 

 

  • 6e Bestuursrapportage 2017