7e Bestuursrapportage 2017

 

Behandeling van de bestuursrapportage vindt plaats op: Leeswijzer

 

 

College van B&W: 24 oktober 2017
Raad: 9 november 2017

 

Voorstel:

a. Kennis te nemen van de inhoud van de 7e Bestuursrapportage 2017.

b. De begrotingsaanpassingen zoals in deze bestuursrapportage worden vermeld vast te stellen.

 

 

Nieuw (ten opzichte van vorige Bestuursrapportage):

 

Uitkomst Bestuursrapportage

(bedragen x € 1.000,00) 2017   2018   2019   2020   2021  
Programma Ruimte en Infrastructuur 0    0    0    0    0   
Programma Samenleven 0   0   0   0   0   
Programma Economie 0   0   0   0   0   
Programma Bestuur en Dienstverlening 10  N  25  N  0    0    0  
TOTAAL budgettaire uitkomst 7e Bestuursrapportage 2017 10  N  25  N  0    0    0   
(bedragen x € 1.000,00) 2017   2018   2019   2020   2021  
Uitkomst na Programmabegroting 2018-2021 0    -734  V  205  N  -5  V  -166  V 
Uitkomst 5e Bestuursrapportage 2017 112  N  4  N  3  N  2  N  2  N 
Uitkomst 6e Bestuursrapportage 2017 -49  V  31  N  -2  V  -8  V  -8  V 
Uitkomst 7e Bestuursrapportage 2017  10  N  25  N  0    0    0   
Financieel perspectief na
7e Bestuursrapportage 2017
73  N  -674  V  206  N  -11  V  -172  V 
Afwikkeling via reserve Programmabegroting 2016-2019 -73  V  674  N  -206  V  0    0  
Financieel perspectief  0    0    0    -11  V  -172  V 
De uitkomst van deze bestuursrapportage is de laatste die wordt afgewikkeld via de reserve Programmabegroting 2016 - 2019.
Door de vaststelling van de Programmabegroting 2018 - 2021 in de raadsvergadering van 9 november kan in deze bestuursrapportage weer
een financieel perspectief worden gepresenteerd. In de Kadernota 2018 is besloten om de reserve Programmabegroting 2016 - 2019 op te heffen. 
Het opheffen van de reserve is verwerkt in de Programmabegroting 2018-2021. 
  

Besluit

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 9 november 2017,

 

Besluit:

Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen.

 

mevrouw A.J. van Meerveld,  A.A.J. Baars,
griffier, voorzitter,

 

 

 

 

 

  • 7e Bestuursrapportage 2017