8e Bestuursrapportage 2017

 

Behandeling van de bestuursrapportage vindt plaats op: Leeswijzer

 

 

College van B&W: 28 november 2017
Raad: 14 december 2017

 

Raadsvoorstel:

a. Kennis te nemen van de inhoud van de 8e Bestuursrapportage 2017.

b. De begrotingsaanpassingen zoals in deze bestuursrapportage worden vermeld vast te stellen.

c. De voorziening Frictiekosten RNV in te stellen.

 

 

Nieuw (ten opzichte van vorige Bestuursrapportage):

a. Onderwerpen met budgettaire gevolgen worden thans direct nadat het besluit door het college van b&w is genomen in de bestuursrapportage opgenomen.

Met ingang van 1 januari 2018 gaat dit deels veranderen. Onderwerpen, die ook afzonderlijk in de raad worden behandeld, worden in de bestuursrapportage opgenomen welke in dezelfde raad wordt behandeld.

b. Jaarlijks worden er acht bestuursrapportages aan de raad uitgebracht (vier voor het zomerreces en vier na het zomerreces). Over januari en februari wordt geen bestuursrapportage vervaardigd. Gezien het vergaderschema 2018 in relatie tot het verkiezingsjaar zullen er in 2018 zeven bestuursrapportages aan de raad aangeboden worden. De eerste Bestuursrapportage 2018 staat gepland voor de raadsvergadering van 26 april 2018.

 

Uitkomst Bestuursrapportage

(bedragen x € 1.000,00) 2017   2018   2019   2020   2021  
Programma Ruimte en Infrastructuur 27  N  31  N  81  N  82  N  84  N 
Programma Samenleven 101 N 10 N 10 N 10 N 10  N 
Programma Economie 10 N 0   0   0   0  
Programma Bestuur en Dienstverlening 212  N  125  N  121  N  356  N  386 N
TOTAAL budgettaire uitkomst 8e Bestuursrapportage 2017 350  N  166  N  212  N  448  N  480  N 
(bedragen x € 1.000,00) 2017   2018   2019   2020   2021  
Uitkomst na Programmabegroting 0    -734  V  205  N  -5  V  -166  V 
Uitkomst 5e Bestuursrapportage 2017 112  N  4  N  3  N  2  N  2  N 
Uitkomst 6e Bestuursrapportage 2017 -49  V  31  N  -2  V  -8  V  -8  V 
Uitkomst 7e Bestuursrapportage 2017  10  N  25  N  0    0    0   
Uitkomst na 7e Bestuursrapportage 2017 73  N  -674  V  206  N  -11  V  -172  V 
Afwikkeling via reserve Programmabegroting 2016-2019 -73  V  674  N  -206  V  0    0   
Financieel perspectief na 7e Bestuursrapportage 2017 0    0    0    -11  V  -172  V 
Uitkomst 8e Bestuursrapportage 2017 350  N  166  N  212  N  448  N  480  N 
Financieel perspectief na 8e Bestuursrapportage 2017 350  N  166  N  212  N  437  N  308  N 

Toelichting

Deze bestuursrapportage is meer dan een technische wijziging:

  • Dit is de laatste kans om begrotingswijzigingen voor het jaar 2017 door de raad te autoriseren;
  • Het is al een voorbereiding op de Jaarstukken 2017 (overlopende budgetten en kredieten).

 

De uitkomst van deze bestuursrapportage is nadelig, onderstaande onderdelen vormen het grootste deel van het structurele nadeel:

 

Besluit

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 14 december 2017,

 

 

Besluit:

De begrotingsaanpassing '€ 20.000,00 voorschot voor planontwikkeltraject’ t.b.v. woningbouw agrarische percelen Zeeweg (Horst), en de tweede begrotingswijziging Meerinzicht worden uit de bestuursrapportage gehaald. 

Wethouder Van den Bosch zegt toe de meerkosten van de fontein op het raadhuisplein schriftelijk te beantwoorden. 

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen, m.u.v. de € 20.000,00 voorschot voor het planontwikkeltraject en de tweede begrotingswijziging Meerinzicht.

 

Besluit: raad 21 december, 2e begrotingswijziging Meerinzicht:

Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen.
Met dit besluit wordt ook ingestemd met de begrotingswijziging in de 8e Bestuursrapportage 2017.

 

 

 

mevrouw A.J. van Meerveld,  A.A.J. Baars,
griffier, voorzitter,

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 8e Bestuursrapportage 2017