Besluit

 

Raadsbesluit

 

 

onze ref.

 

e180018172

casenr.

 

17e0003327

 

 

 

 

 

 

De raad van de gemeente Ermelo;

 

gelezen het voorstel van het college van 15 mei 2018, nr. e180018170;

 

b e s l u i t :

 

  1. De Jaarstukken 2017 vast te stellen.
  2. Het cijfermatig rekeningsaldo 2017 te bepalen op € 1.271.677,38 voordelig.
  3. Een bedrag van € 1.167.000,00 door te schuiven naar het begrotingsjaar 2018 ten behoeve van de rekeningsaldobestemmende posten 2017.
  4. Het (afgeronde) reële rekeningsaldo 2017 te bepalen op € 105.000,00 voordelig.
  5. Het reële rekeningsaldo 2017 ter grootte van € 10000,00 voordelig te storten in de Algemene reserve (vrij besteedbaar).
  6. De Algemene risicoreserve af te romen met € 1.500.000,00 ten gunste van de Algemene reserve (vrij besteedbaar).
  7. De Bestemmingsreserve renovatie zwembad Calluna (BBR), de Voorziening onderhoud gebouw De Leemkuul, de Voorziening overig onderhoud De Leemkuul en de Voorziening onderhoud ’t Palet op te heffen.
  8. De begrotingswijziging vast te stellen.

 

 

 

Besluit raad:

Wethouder Vogelsang zegt toe:

-bij de behandeling van de begroting nader terug te komen op hoogte van de algemene risicoreserve;

- de raad te informeren bij ontwikkelingen omtrent IBP en de beheersbaarheid van het sociaal domein.

 

Dhr. Tillema geeft een stemverklaring af: de fractie van de ChristenUnie stemt voor het voorstel, maar onder voorbehoud van een goedkeurende accountantsverklaring.

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen.

 

 

 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering

van 28 juni 2018,

 

 

 

mevrouw A.J. van Meerveld,                 A.A.J. Baars,
griffier,                                                 voorzitter,

 

 

  • Jaarstukken 2017