1e Bestuursrapportage 2018

 

Behandeling van de bestuursrapportage vindt plaats op: Leeswijzer

 

 

College van B&W: 10 april 2018
Raad: 26 april 2018

 

Raadsvoorstel:

a. Kennis te nemen van de inhoud van de 1e Bestuursrapportage 2018.

b. De begrotingsaanpassingen zoals in deze bestuursrapportage worden vermeld vast te stellen.

 

Toelichting:

De bestuursrapportage rapporteert ten opzichte van de voorgaande bestuursrapportage.

Zie ook de leeswijzer (link rechtsboven op deze pagina).

 

Nieuw (ten opzichte van vorige Bestuursrapportage):

-

 

 

Uitkomst Bestuursrapportage

(bedragen x € 1.000,00) 2018   2019   2020   2021  
Programma Ruimte en Infrastructuur -10  V  0    0    0   
Programma Samenleven 112  N  266  N  266  N  266  N 
Programma Economie 85 N 4 N 4 N 4 N
Programma Bestuur en Dienstverlening -102 V -113 V -105 V -114 V
TOTAAL budgettaire uitkomst  85  N  157  N  165  N  156  N 
(bedragen x € 1.000,00) 2018   2019   2020   2021  
Uitkomst na 8e Bestuursrapportage 2017 (inclusief correctie) 145  N  211  N  436  N  330  N 
Uitkomst 1e Bestuursrapportage 2018 85  N  157  N  165  N  156  N 
Financieel perspectief na
1e Bestuursrapportage 2018
230  N  368  N  601  N  486  N 

Besluit

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 april 2018,

 

 

Besluit:

Wethouder Klappe zegt toe om in de  commissie door te praten over De Cantharel voordat er daadwerkelijk wat met de begrotingsaanpassing van € 428.000,-- wordt gedaan.

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen, waarbij over de speerpunten: 
•    gebiedsuitwerking “Horst en Telgt” én 
•    Sportaccommodaties, het beschikbaar stellen van het projectkrediet voor fase 4 voor project BES van € 160.000,--
wordt doorgesproken in de eerstvolgende commissie.

 

Wordt opgenomen als toezegging in de LTA

 

 

mevrouw A.J. van Meerveld,  A.A.J. Baars,
griffier, voorzitter,

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 1e Bestuursrapportage 2018