Aanbiedingsbrief

Aan de leden van de raad
van de gemeente
E r m e l o

 

 

Datum: 10 april 2018

 

 

Onderwerp: Kadernota 2019

 

 

Geachte leden,

 

Hierbij bieden wij u ter bespreking én vaststelling de Kadernota 2019 aan.

 

De jaarlijkse kadernota dient ter voorbereiding van de nieuwe programmabegroting. Op basis van de kadernota kan de raad richtinggevend de nieuwe programmabegroting bepalen door:

  • algemene beschouwingen te houden;
  • richtinggevende prioriteiten te stellen;
  • eigen initiatieven te nemen door middel van voorstellen, moties en amendementen;
  • te reageren op de conceptvoorstellen van het college van b&w.

Vervolgens zullen wij op basis hiervan de nieuwe programmabegroting vervaardigen en u die begin oktober aanbieden.

 

Met betrekking tot deze Kadernota 2019 ligt dat enigszins anders. Het jaar 2018 is een verkiezingsjaar. De start van een nieuwe raadsperiode met een nieuwe raad en college van b&w. Er komen naar verwachting een nieuw coalitieakkoord, een nieuw Collegeprogramma 2018-2022 en een Raadsprogramma 2018-2022. Ten tijde van de vervaardiging van deze Kadernota 2019 (conform de Jaarplanning 2018 P&C-documenten in maart opgesteld met als doel besluitvorming in de raad van 30 mei 2018) waren deze bovengenoemde stukken nog niet beschikbaar. Dat heeft zijn invloed op deze kadernota.

Derhalve is ten opzichte van eerdere kadernota's thans een beperktere en minder beleidsmatige Kadernota 2019 vervaardigd. Dit is besproken met de auditcommissie op 15 februari 2018.

Deze Kadernota 2019 is de basis voor de vervaardiging van de Programmabegroting 2019-2022. Streven is om in deze nieuwe programmabegroting alle informatie te verwerken en dus een compleet beeld te schetsten voor de komende vier jaar.

 

De Kadernota 2019 bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Aanbiedingsbrief.

2. Samenvatting.

3. Programma's.

4. Financieel perspectief.

5. Financieel-technische uitgangspunten.

 

De Kadernota 2019 is beschikbaar via internet (www.ermelo.nl/Bestuur&organisatie/Financiën/LeanPlanningenControl).

 

Wij stellen deze Kadernota 2019 in handen van de agendacommissie van de raad.

 

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,

 

A.M. Weststrate, A.A.J. Baars

secretaris, burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

  • Kadernota 2019