8e Bestuursrapportage 2016 (december)

Behandeling van de bestuursrapportage vindt plaats op:

         

College van B&W

         

29 november 2016

Raad

         

15 december 2016

               

Voorstel:

             

a. Kennis te nemen van de inhoud van de 8e Bestuursrapportage 2016 (december).

     

b. De begrotingswijzigingen zoals in deze bestuursrapportage worden vermeld vast te stellen.

 

c. De reserve Sociaal Domein in te stellen, met daaraan verbonden het reparatiebesluit. Deze reserve te maximeren op € 5.000.000,00 en deze reserve is onderdeel van de evaluatie Sociaal Domein. (zie blz. 35 voor uitgebreide toelichting).

               

Nieuw (ten opzichte van vorige Bestuursrapportage):

         

- Deze bestuursrapportage is de laatste van 2016 en is ook al de voorbereiding op de Jaarstukken 2016.

Uitkomst Bestuursrapportage

(bedragen x € 1.000,00)   2016   2017   2018   2019   2020  
Programma Ruimte en Infrastructuur -44  V  -11  V  0    0    0   
Programma Samenleven -34  V  0    0    0    0   
Programma Economie -20 V 20 N 0   0   0   
Programma Bestuur en Dienstverlening -1.838 V 0   0   0   0   
TOTAAL budgettaire uitkomst
8e Bestuursrapportage 2016 (december)
  -1.936  V  9  N  0    0    0   
(bedragen x € 1.000,00)   2016   2017   2018   2019   2020  
Uitkomst Programmabegroting 2017-2020     216  N  -562  V  -517  V  -16  V 
Uitkomst na 5e Bestuursrapportage 2016 (september) -1.109  V             
Uitkomst 6e Bestuursrapportage 2016 (oktober) 9  N  31  N  28  N  1  N  -3  V 
Uitkomst 7e Bestuursrapportage 2016 (november) -167 V -144 V -392 V -558 V -534  V 
Uitkomst 8e Bestuursrapportage 2016 (december) -1.936 V 9 V 0 V 0 V 0  V 
Financieel perspectief na
8e Bestuursrapportage (december)
  -3.203  V  112  N  -926  V  -1.074  V  -553  V 
Afwikkeling via reserve Programmabegroting 2016-2019 1.625  N  329 N 1.225 N 1.350 N   
Financieel perspectief    -1.578   441   299   276   -553  V 
De voordelen over de begrotingsjaren 2016 t/m 2019 zijn gestort in de reserve Programmabegroting 2016-2019.

Besluit

Besluit conform voorstel, met inachtneming van:

 

 

 

 

a. Kennis te nemen van de inhoud van de 8e Bestuursrapportage 2016 (december).

b. De begrotingswijzigingen zoals in deze bestuursrapportage worden vermeld vast te stellen.

c. De reserve Sociaal Domein in te stellen, met daaraan verbonden het reparatiebesluit. Deze reserve is onderdeel van de evaluatie Sociaal Domein. (zie blz 35 voor uitgebreide toelichting)

 

       

De heer Vogelsang (BurgerBelangen Ermelo) verzoekt het onderdeel Sportaccommodaties, Calluna (blz 15) in de eerstvolgende commissie te bespreken.

 

       

Het amendement van de fracties CDA, Progressief Ermelo, BurgerBelangen Ermelo en SGP waarbij:

·     de financiële middelen die voor het Sociaal Domein bestemd zijn, hier ook voor bestemd moeten blijven;

·     door een maximum te bepalen, bestaat de mogelijkheid dat financiële middelen, die bestemd waren voor het Sociaal Domein, in de algemene reserve terecht komen;

·     dit onwenselijk is, gelet op de risico’s. 

       

wordt met 18 stemmen voor (CDA, Progressief Ermelo, BurgerBelangen Ermelo, ChristenUnie en SGP) en 2 stemmen tegen (VVD) aangenomen.

 

       

Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen, met uitzondering van het onderdeel “krediet herinrichting en verduurzaming gemeentehuis Ermelo” (blz 30).

 

 

 

 

 

         

Vastgesteld in de openbare raadvergadering van 15 december 2016

 
         

mevrouw A.J. van Meerveld,                 A.A.J. Baars,

 

griffier,

voorzitter,

     
  • 8e Bestuursrapportage 2016 (december)