Besluit

 

Raadsbesluit

 

 

onze ref. e180036529

casenr. 18e0006223

 

 

De raad van de gemeente Ermelo;

 

gelezen het voorstel van het college van 4 oktober 2018, nr. e180037692 en 6 november 2018;

 

b e s l u i t :

 

 

1. De Programmabegroting 2019-2022, inclusief de 1e en de 2e Begrotingswijziging 2019, vast te stellen.

2. Met betrekking tot de Pijplijnonderwerpen 2019 en verdere jaren, voor die onderwerpen opgenomen in de bijlage bij het amendement thans

de kredieten en budgetten nog niet vrij te geven in afwachting van afzonderlijke besluitvorming door de raad.

 

 

 

Besluit raad:

Aan de stukken is de schriftelijke inspraakreactie van St. Schapendrift toegevoegd.

 

De heer Snoek (SGP) trekt het ordevoorstel in.

 

Wethouder Vogelsang zegt toe:

 • informatie over de totale loonsom aan de raad te geven ten behoeve van de bijeenkomst op 22 november.

 

Het ingediende amendement van de fracties ChristenUnie en CDA m.b.t. Trainee’s en Formatie wordt gewijzigd in:

De programmabegroting 2019-2022 als volgt gewijzigd vast te stellen:

 • van het onderdeel “pijplijnonderwerpen” de bedragen van de posten “Trainee’s” én “Formatie 5 fte” te schrappen;
 • voor beide posten gezamenlijk, voor 2019 en verder, een bedrag van € 350.000,-- per jaar vrij te geven die het college vrij mag besteden voor de formatie, mits dit een mix wordt van trainee’s en (beleids)ambtenaren.
 • het voordeel in te zetten ter verlaging van de voorgestelde verhoging OZB woningen met 6,9%.

en wordt verworpen met 10 stemmen voor (fracties CDA en ChristenUnie) en 11 stemmen tegen (fracties Progressief Ermelo, BurgerBelangen Ermelo, SGP en VVD).

 

Het ingediende amendement van de fracties CDA en ChristenUnie m.b.t. Kunst en Cultuur wordt niet meer mede-ingediend door ChristenUnie en gewijzigd in:

De programmabegroting 2019-2022 als volgt gewijzigd vast te stellen:

 • van het onderdeel “pijplijnonderwerpen” de eenmalige post 2019 Kunst en Cultuur (storting in fonds) van € 59,000,-- te schrappen;
 • het voordeel 2019 in te zetten ter verlaging van de voorgestelde verhoging OZB woningen 2019 met 1,8%.

en wordt verworpen met 6 stemmen voor (fractie CDA) en 15 stemmen tegen (Progressief Ermelo, ChristenUnie, BurgerBelangen Ermelo, SGP en VVD).

 

Het ingediende amendement van de fracties VVD, BurgerBelangen Ermelo, Progressief Ermelo en SGP waarbij:

De programmabegroting 2019-2022 als volgt gewijzigd vast te stellen:

 • Van het onderdeel “pijplijnonderwerpen” de eenmalige post 2019 Kunst en Cultuur (storting in fonds) met €100.000 te verlagen tot €50.000;
 • Het voordeel in te zetten ter verlaging van de voorgestelde verhoging OZB woningen 2019.

wordt ingetrokken.

 

Het ingediende amendement van de fracties CDA en ChristenUnie waarbij:

De programmabegroting 2019-2022 als volgt gewijzigd vast te stellen:

 • Van het onderdeel “pijplijnonderwerpen” de post wegenbeheersplan (regulier onderhoud) 2019 van €45.000 te schrappen;
 • De meerjarenbedragen van het wegenbeheersplan nog niet vrij te geven;
 • Het voordeel 2019 in te zetten ter verlaging van de voorgestelde verhoging OZB woningen 2019 met 1,6%.

wordt verworpen met 10 stemmen voor (fracties CDA en ChristenUnie) en 11 stemmen tegen (fracties Progressief Ermelo, BurgerBelangen Ermelo, SGP en VVD).

 

Het ingediende amendement van de fractie CDA waarbij:

De programmabegroting 2019-2022 als volgt gewijzigd vast te stellen:

 • Van het onderdeel “pijplijnonderwerpen” de Organisatieontwikkeling 2019 van €100.000 te wijzigen in €50.000;
 • De meerjarenbedragen van Organisatieontwikkeling nog niet vrij te geven;
 • Het voordeel 2019 in te zetten ter verlaging van de voorgestelde verhoging OZB woningen 2019 met 1,5%.

wordt verworpen met 6 stemmen voor (fractie CDA) en 15 stemmen tegen (fracties Progressief Ermelo, ChristenUnie, BurgerBelangen Ermelo, SGP en VVD).

 

Het ingediende amendement van de fracties  BurgerBelangen Ermelo, Progressief Ermelo, SGP en VVD m.b.t. de Pijplijnonderwerpen

wordt gewijzigd in:

Een tweede beslispunt aan het raadsvoorstel toe te voegen:

 • Met betrekking tot de Pijplijnonderwerpen 2019 en verdere jaren, voor die onderwerpen opgenomen in de bijlage bij dit amendement thans de kredieten en budgetten nog niet vrij te geven in afwachting van afzonderlijke besluitvorming door de raad.

en wordt aangenomen met 17 stemmen voor (fracties CDA, Progressief Ermelo, BurgerBelangen Ermelo, SGP en VVD) en 4 stemmen tegen (fractie ChristenUnie).

 

Stemverklaringen:

 • De heer Hamstra legt een stemverklaring af: “de fractie van CDA  zal instemmen met de programmabegroting, maar wordt geacht tegen de belastingverhoging 2019 te stemmen”.
 • Mevrouw Van der Weide - van ’t Hof legt een stemverklaring af: “de fractie van VVD vindt het belangrijk de zorg uit te spreken over hoe de gemeente omgaat met de ambtelijke organisatie”.
 • Mevrouw Spoelstra legt een stemverklaring af: “de fractie van ChristenUnie zal voor het voorstel stemmen, maar is tegen de wijze waarop de posten Formatie en Trainees zijn samengesteld en had graag een korting op het wegenbeheersplan gevonden”.

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt het raadsvoorstel aangenomen.

 

De motie van de fracties BurgerBelangen Ermelo, Progressief Ermelo en ChristenUnie waarbij het college wordt opgedragen:

Bij de 1e Bestuursrapportage 2019 met een wijziging te komen ten aanzien van de reserve Grondexploitatie, waarbij de bovengrens wordt bepaald op €2 mln en dat deze reserve Grondexploitatie ook bij actieve grondpolitiek ingezet kan worden voor aankopen gronden voor sociale woningbouw.

wordt aangenomen met 15 stemmen voor (fracties Progressief Ermelo, ChristenUnie, BurgerBelangen Ermelo, SGP en VVD) en 6 stemmen tegen (CDA).

 

 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering

van 8 november 2018,

 

 

mevrouw A.J. van Meerveld,                 A.A.J. Baars,

griffier,                                               voorzitter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Programmabegroting 2019-2022