4e Bestuursrapportage 2018

 

Behandeling van de bestuursrapportage vindt plaats op: Leeswijzer

 

 

College van B&W: 23 oktober 2018
Raad: 81 november 2018

 

Raadsvoorstel:

a. Kennis te nemen van de inhoud van de 4e Bestuursrapportage 2018.

b. In te stemmen met de instelling van een nieuwe MOP voorziening ten behoeve van het onderhoud van Pinel, Plaza en Stationsstraat 118.

c. De begrotingsaanpassingen zoals in deze bestuursrapportage worden vermeld vast te stellen.

 

Toelichting:

De bestuursrapportage rapporteert ten opzichte van de voorgaande bestuursrapportage (= 3e Bestuursrapportage 2018) en de Programmabegroting 2019-2022.

Zie ook de leeswijzer (link rechtsboven op deze pagina).

 

Nieuw (ten opzichte van vorige Bestuursrapportage):

A. In deze bestuursrapportage wordt voor het eerst gebruik gemaakt van de nieuwe programma-indeling en de nieuwe speerpunten uit de Programmabegroting 2019-2022.

B. In de Programmabegroting 2019-2022 is opgenomen het overzicht van Pijplijnonderwerpen. De budgettaire gevolgen voor de jaren 2019 en verder zijn verwerkt in de Programmabegroting 2019-2022. Voorzover er budgettaire gevolgen zijn voor het begrotingsjaar 2018 zijn deze opgenomen in deze 4e Bestuursrapportage 2018.

 

 

Uitkomst Bestuursrapportage

(bedragen x € 1.000,00) 2018   2019   2020   2021   2022  
Programma Samen Werken voor Ermelo 238  N  0    0    0    0   
Programma Leven in Ermelo -78  V  0    0    0    0   
Programma Wonen in Ermelo 132 N 0   0   0   0  
Programma Ondernemen in Ermelo -16 V -18 V -18 V -18 V -18 V
TOTAAL budgettaire uitkomst  276  N  -18  V  -18  V  -18  V  -18  V 
(bedragen x € 1.000,00) 2018   2019   2020   2021   2022  
Uitkomst na 3e Bestuursrapportage 2018 -95  V                     
Uitkomst Programmabegroting 2019-2022     0   0   0   0  
Uitkomst 4e Bestuursrapportage 2018 276  N  -18  V  -18  V  -18  V  -18  V 
Afboeken van stelpost nieuwe ombuigingen 2022 0   0   0   0   18  N 
Financieel perspectief na
4e Bestuursrapportage 2018
181  N  -18  V  -18  V  -18  V  0   

Toelichting op de uitkomst

 

 

In de Programmabegroting 2019-2022 is opgenomen het overzicht van Pijplijnonderwerpen. De budgettaire gevolgen voor de jaren 2019 en verder zijn verwerkt in de Programmabegroting 2019-2022. Voorzover er budgettaire gevolgen zijn voor het begrotingsjaar 2018 zijn deze opgenomen in deze 4e Bestuursrapportage 2018.

 


 

Besluit

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 81 november 2018,

 

 

Besluit:

Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen, waarbij over het speerpunt Duurzaamheid in het programma Samen Wonen wordt doorgesproken in de volgende commissievergadering. 

 

 

mevrouw A.J. van Meerveld,  A.A.J. Baars,
griffier, voorzitter,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 4e Bestuursrapportage 2018