Besluit

 

Raadsbesluit

 

 

 

onze ref.

 

e190025225

casenr.

 

18e0007945

 

 

 

 

 

De raad van de gemeente Ermelo;

 

gelezen het voorstel van het college van 3 juni 2019, nr. e190024482

 

b e s l u i t :

 

1.      De Jaarstukken 2018 vast te stellen.

2.      Het cijfermatig rekeningsaldo 2018 te bepalen op € 948.000,00 voordelig.

3.      Een bedrag van € 1.053.000,00 door te schuiven naar het begrotingsjaar 2019 ten behoeve van de rekeningsaldobestemmende posten 2018.

4.      Het (afgeronde) reële rekeningsaldo 2018 te bepalen op € 105.000,00 nadelig.

5.      Het reële rekeningsaldo 2018 ter grootte van € 105.000,00 nadelig te dekken uit de Algemene reserve (vrij besteedbaar).

6.      De Algemene risicoreserve bij te storten met € 1.275.000,00 ten laste van de Algemene reserve (vrij besteedbaar).

7.      De reserve grondexploitatie af te romen met € 116.000,00 tot een bovengrens van € 2 mln. ten gunste van de algemene reserve vrij besteedbaar.

8.      De begrotingswijziging 2019 vast te stellen.

 

 

 

Besluit raad:

Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen.

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering

Van 11 juli 2019,

 

 

mevrouw A.J. van Meerveld,  A.A.J. Baars,
griffier, voorzitter,

 

 

 

 

  • Jaarstukken 2018