Besluit

Raadsbesluit

 

 

onze ref.

 

e190024407

casenr.

 

18e0007227

 

 

 

 

 

De raad van de gemeente Ermelo;

 

gelezen het voorstel van het college van 4 juni 2019, nr. e190024403;

 

b e s l u i t :

 

De Kadernota 2020 gemeente Ermelo vast te stellen.

 

 

Besluit raad:

Wethouder de Haan zegt toe te kijken naar de manier waarop het college de toeristenbelasting vormgeeft en daarbij de opmerkingen van dhr. Snoek mee te nemen.

 

Het amendement van de fractie van CDA waarbij:

 

De Kadernota 2020 als volgt wordt gewijzigd:

 

Onderdeel “Onderwerpen in de pijplijn” overzicht onderdeel F:

  • De posten “hogere bijdrage Ermelo aan Meerinzicht (domein Bedrijfsvoering)” én “hogere bijdrage aan Meerinzicht (domein Sociaal)” samen te voegen en voor 2020 te wijzigen in 537N;
  • Dezelfde posten samen te voegen voor de jaren 2021 tot en met 2023 en de bedragen gelijk te stellen aan de reeds beschikbare dekking in de begroting (respectievelijk: 424, 410, 410)

 

Het college wordt opgedragen om dit samen met de andere deelnemende gemeenten als taakstelling aan Meerinzicht mee te geven.

 

wordt met 6 stemmen voor (fractie CDA) en 15 stemmen tegen (fracties Progressief Ermelo, ChristenUnie, BurgerBelangen Ermelo, SGP en VVD) verworpen.

 

Het amendement van de fracties van ChristenUnie en CDA waarbij:

 

De Kadernota 2020 als volgt wordt gewijzigd:

 

Onderdeel belastingen, sub F (toeristenbelasting), nieuwe kaders 3 tot en met 7 te schrappen en als nieuwe kaders op te nemen:

  • te onderzoeken wat een trapsgewijze ophoging van de toeristenbelasting voor de komende vijf jaar zou betekenen.
  • In overleg te gaan met de recreatiesector (o.a. Veron en Recron) en hun expertise en bevindingen mee te nemen in het onderzoek.
  • de uitkomsten van het trapsgewijs ophogen van de belasting mee te nemen in de belastingmaatregelen 2020.

 

Onderdeel belastingen, sub G (forensenbelasting), nieuwe kaders sub 3, 6 tot en met 8 te schrappen en als nieuwe kaders op te nemen:

  • te onderzoeken wat een trapsgewijze ophoging van de forensenbelasting voor de komende vijf jaar zou betekenen.
  • In overleg te gaan met de recreatiesector (o.a. Veron en Recron) en hun expertise en bevindingen mee te nemen in het onderzoek.
  • de uitkomsten van het trapsgewijs ophogen van de forensenbelasting mee te nemen in de belastingmaatregelen 2020.
 

 

De nadelen van dit besluit over 2020 mee te nemen in het dekkingsplan 2020 (welke het college aan het opstellen is) en in het uiterste geval ten laste brengen van de algemene reserve.

De nadelen over de latere jaren te betrekken bij de heroverweging in het kader van de Kerntakendiscussie.

 

wordt met 10 stemmen voor (fracties CDA en ChristenUnie) en 11 stemmen tegen (fracties Progressief Ermelo, BurgerBelangen Ermelo, SGP en VVD) verworpen.

 

Het amendement van de fractie van CDA waarbij:

 

De Kadernota 2020 als volgt wordt gewijzigd:

 

Onderdeel “Onderwerpen in de pijplijn” overzicht onderdeel H:     

  • de reeks “Hogere budgetten Dienstverleningstafel: wensen” en “Hogere budgetten Dienstverleningstafel: overigen” te verschuiven van 2020 tot en met 2023 naar 2021 tot en met 2024;
  • het voordeel voor het jaar 2020 in te zetten voor een verlaging van de ozb woning eigenaren voor 2020 met circa 5,5%.

 

wordt met 6 stemmen voor (fractie CDA) en 15 stemmen tegen (fracties Progressief Ermelo, ChristenUnie, BurgerBelangen Ermelo, SGP en VVD) verworpen.

 

Stemverklaring mevrouw Spoelstra: inzake de hondenbelasting wordt de fractie van ChristenUnie geacht tegen afstemming vanaf 2021 te hebben gestemd, omdat enige vorm van hondenbelasting nodig is om het dorp schoon te houden. Inzake de verhoging van de toeristen- en forensenbelastingen wordt de fractie van ChristenUnie geacht tegen de vaststelling van forse verhogingen van deze belastingen te zijn. De fractie vindt het onterecht dat de hoge tarieven nu worden vastgesteld, in plaats van dat ze eerst in de kerntakendiscussie worden behandeld.

 

Stemverklaring de heer Hamstra: het is een beleidsarme kadernota, de fractie van CDA kan zich niet vinden in de belastingverhogingen, daarom heeft de fractie voorstellen ingediend. Omdat deze verworpen zijn wordt de fractie CDA geacht tegen de Kadernota te hebben gestemd.

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen, waarbij de fractie CDA geacht wordt te hebben tegengestemd.

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering

van 11 juli 2019,

 

mevrouw A.J. van Meerveld,  A.A.J. Baars,
griffier, voorzitter,