1e Bestuursrapportage 2019

 

Behandeling van de bestuursrapportage vindt plaats op: Leeswijzer

 

 

College van B&W: 19 maart 2019
Raad: 4 april 2019

 

Raadsvoorstel:

a. Kennis te nemen van de inhoud van de 1e Bestuursrapportage 2019.

b. De begrotingsaanpassingen zoals in deze bestuursrapportage worden vermeld vast te stellen.

c. De bovengrens van de reserve Grondexploitatie te bepalen op € 2 mln.

d. De reserve Grondexploitatie kan ingezet worden bij actieve grondpolitiek voor aankopen gronden voor sociale woningbouw.

 

Toelichting:

De bestuursrapportage rapporteert ten opzichte van de voorgaande bestuursrapportage.

Zie ook de leeswijzer (link rechtsboven op deze pagina).

 

Nieuw (ten opzichte van vorige Bestuursrapportage):

N.v.t.

 

 

Uitkomst Bestuursrapportage

(bedragen x € 1.000,00) 2019   2020   2021   2022  
Programma Samen Werken voor Ermelo 251  N  73  N  65  N  73  N 
Programma Leven in Ermelo 0   78 N 0   0  
Programma Wonen in Ermelo 26 N 26 N 26 N 26 N
Programma Ondernemen in Ermelo 0   0   0   0  
TOTAAL budgettaire uitkomst  277  N  177  N  91  N  99  N 
(bedragen x € 1.000,00) 2019   2020   2021   2022  
Uitkomst na 5e Bestuursrapportage 2018 245  N  146  N  83  N  0   
Uitkomst 1e Bestuursrapportage 2019 277  N  177  N  91  N  99  N 
Afboeken door verhoging stelpost Nieuwe ombuigingen 2022 0   0   0   -99  V 
Financieel perspectief na 1e Bestuursrapportage 2019 522  N  323  N  174  N  0   

Toelichting op de uitkomst

De budgettaire nadelen in deze 1e Bestuursrapportage 2019 komen voornamelijk uit budgettaire gevolgen van Maatschappelijk raadsprogramma 2019, Kerntakendiscussie 2019, Volume-ontwikkelingen / Afwikkeling Calluna 2020 en Bossen/heide.

 

Wij zullen nog voor de Kadernota 2020 de raad nader informeren over het herziene verwachte financieel perspectief.

Besluit

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 4 april 2019,

 

 

Besluit:

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen, waarbij over de financiële situatie van de Veiligheidsregio Noord-Oost Veluwe uit het speerpunt Openbare Orde en Veiligheid van het programma Samen werken voor Ermelo wordt doorgesproken in de eerstvolgende commissie en over de financiële situatie van de gemeente in de commissie van mei.

 

 

 

 

mevrouw A.J. van Meerveld,  A.A.J. Baars,
griffier, voorzitter,

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 1e Bestuursrapportage 2019