2e Bestuursrapportage 2019

 

Behandeling van de bestuursrapportage vindt plaats op: Leeswijzer

 

 

College van B&W: 23 april 2019
Raad: 9 mei 2019

 

Raadsvoorstel:

a. Kennis te nemen van de inhoud van de 2e Bestuursrapportage 2019.

b. De begrotingsaanpassingen zoals in deze bestuursrapportage worden vermeld vast te stellen.

 

 

 

Toelichting:

De bestuursrapportage rapporteert ten opzichte van de voorgaande bestuursrapportage.

Zie ook de leeswijzer (link rechtsboven op deze pagina).

 

Nieuw (ten opzichte van vorige Bestuursrapportage):

N.v.t.

 

 

Uitkomst Bestuursrapportage

(bedragen x € 1.000,00) 2019   2020   2021   2022  
Programma Samen Werken voor Ermelo -128  V  -104  V  -104  V  -104  V 
Programma Leven in Ermelo 1 N -9 V -9 V -9 V
Programma Wonen in Ermelo 18 N 0   0   0  
Programma Ondernemen in Ermelo 0   0   0   0  
TOTAAL budgettaire uitkomst  -109  V  -113  V  -113  V  -113  V 
(bedragen x € 1.000,00) 2019   2020   2021   2022  
Uitkomst na 1e Bestuursrapportage 2019 522  N  323  N  174  N  0   
Uitkomst 2e Bestuursrapportage 2019 -109  V  -113  V  -113  V  -113  V 
Afboeken door verlaging stelpost Nieuwe ombuigingen 2022 0   0   0   113  N 
Financieel perspectief na 2e Bestuursrapportage 2019 413  N  210  N  61  N  0   

Toelichting op de uitkomst

De voordelen in deze 2e Bestuursrapportage 2019 zijn met name ontstaan door hogere dividenduitkeringen Alliander en BNG.

 

Voor- en nadelen over het jaar 2022 in bestuursrapportages worden verwerkt op de stelpost Nog te bezuinigen 2022.

Concreet betekent dit dat er in deze 2e Bestuursrapportage 2019 over 2022 een voordeel is ontstaan ter grootte van € 113.000. De stelpost Nog te bezuinigen 2022 wordt met dit voordeel verlaagd. Dit betekent dat er na deze 2e Bestuursrapportage 2019 in 2022 een nog te bezuinigen bedrag staat van € 2.419.000,00.

 

Besluit

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 9 mei 2019,

 

 

Besluit:

 

De heer F.N. Snoek legt een stemverklaring af: de fractie van de SGP stemt tegen het Programma Samen Werken voor Ermelo speerpunt Openbare Orde en Veiligheid 2018 onderdeel B. Evenementenbeleid 2018, onderzoekskosten.

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen.

 

 

 

 

 

mevrouw A.J. van Meerveld,  A.A.J. Baars,
griffier, voorzitter,

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 2e Bestuursrapportage 2019