3e Bestuursrapportage 2019

 

Behandeling van de bestuursrapportage vindt plaats op: Leeswijzer

 

 

College van B&W: 28 mei 2019
Raad: 13 juni 2019

 

Raadsvoorstel:

a. Kennis te nemen van de inhoud van de 3e Bestuursrapportage 2019.

b. De begrotingsaanpassingen zoals in deze bestuursrapportage worden vermeld vast te stellen.

 

 

 

Toelichting:

De bestuursrapportage rapporteert ten opzichte van de voorgaande bestuursrapportage.

Zie ook de leeswijzer (link rechtsboven op deze pagina).

 

Nieuw (ten opzichte van vorige Bestuursrapportage):

N.v.t.

 

 

Uitkomst Bestuursrapportage

(bedragen x € 1.000,00) 2019   2020   2021   2022  
Programma Samen Werken voor Ermelo -220  V  -55  V  -69  V  -83  V 
Programma Leven in Ermelo 0   0   0   0  
Programma Wonen in Ermelo -26 V 13 N 0   0  
Programma Ondernemen in Ermelo 5 N 0   0   0  
TOTAAL budgettaire uitkomst  -241  V  -42  V  -69  V  -83  V 
(bedragen x € 1.000,00) 2019   2020   2021   2022  
Uitkomst na 2e Bestuursrapportage 2019 413  N  210  N  61  N  0   
Uitkomst 3e Bestuursrapportage 2019 -241  V  -42  V  -69  V  -83  V 
Afboeken door verlaging stelpost nieuwe ombuigingen 2022 0   0   0   83  N 
Financieel perspectief na 3e Bestuursrapportage 2019 172  N  168  N  -8  V  0   

Toelichting op de uitkomst

De voordelen in deze 3e Bestuursrapportage 2019 zijn met name ontstaan door rentevoordelen. Er zijn nadelen op de onderdelen vergaderstructuur Raad en ODNV.

 

Voor- en nadelen over het jaar 2022 in bestuursrapportages worden verwerkt op de stelpost Nog te bezuinigen 2022.

Concreet betekent dit dat er in deze 3e Bestuursrapportage 2019 over 2022 een voordeel is ontstaan ter grootte van € 83.000,00. De stelpost Nog te bezuinigen 2022 wordt met dit voordeel verlaagd. Dit betekent dat er na deze 3e Bestuursrapportage 2019 in 2022 een nog te bezuinigen bedrag staat van € 2.336.000,00.

Besluit

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 13 juni 2019,

 

 

Besluit:

 

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen.

 

 

 

 

 

mevrouw L. MeijerA.J. van Meerveld A.A.J. Baars,
plv. griffier, voorzitter,

  

 

 

 

 

 

 

  • 3e Bestuursrapportage 2019