4e Bestuursrapportage 2019

 

Behandeling van de bestuursrapportage vindt plaats op: Leeswijzer

 

 

College van B&W: 18 juni 2019
Raad: 04 of 11 juli 2019

 

Raadsvoorstel:

a. Kennis te nemen van de inhoud van de 4e Bestuursrapportage 2019.

b. De begrotingsaanpassingen zoals in deze bestuursrapportage worden vermeld vast te stellen.

 

Toelichting:

De bestuursrapportage rapporteert ten opzichte van de voorgaande bestuursrapportage.

Zie ook de leeswijzer (link rechtsboven op deze pagina).

 

Nieuw (ten opzichte van vorige Bestuursrapportage):

N.v.t.

 

Uitkomst Bestuursrapportage

(bedragen x € 1.000,00) 2019   2020   2021   2022  
Programma Samen Werken voor Ermelo 68  N  0    0    0   
Programma Leven in Ermelo 0   -1 V -1 V -1 V
Programma Wonen in Ermelo -125 V 0   0   0  
Programma Ondernemen in Ermelo 0   0   0   0  
TOTAAL budgettaire uitkomst  -57  V  -1  V  -1  V  -1  V 
(bedragen x € 1.000,00) 2019   2020   2021   2022  
Uitkomst na 3e Bestuursrapportage 2019 172  N  168  N  -8  V  0   
Uitkomst 4e Bestuursrapportage 2019 -57  V  -1  V  -1  V  -1  V 
Verlagen van stelpost nieuwe ombuigingen 2022 0   0   0   1  N 
Financieel perspectief na 4e Bestuursrapportage 2019
(exclusief uitkomsten Kadernota 2020)
115  N  167  N  -9  V  0   

Toelichting op de uitkomst

Voor- en nadelen over het jaar 2022 in bestuursrapportages worden verwerkt op de stelpost Nog te bezuinigen 2022.

Concreet betekent dit dat er in deze 4e Bestuursrapportage 2019 over 2022 een voordeel is ontstaan ter grootte van € 1. De stelpost Nog te bezuinigen 2022 wordt met dit voordeel verlaagd.

De uitkomsten van deze 4e Bestuursrapportage 2019 zijn niet opgenomen in de Kadernota 2020. Het is dus een aanvulling hierop.

Besluit

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 11 juli 2019,

 

 

Besluit:

 

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen.

 

 

 

 

mevrouw A.J. van Meerveld,  A.A.J. Baars,
griffier, voorzitter,

 

 

 

 

  • 4e Bestuursrapportage 2019