5e Bestuursrapportage 2019

 

Behandeling van de bestuursrapportage vindt plaats op: Leeswijzer

 

 

College van B&W: 18 junioktober 2019
Raad: 1604 oktoberjuli 2019

 

Raadsvoorstel:

a. Kennis te nemen van de inhoud van de 54e Bestuursrapportage 2019.

b. De begrotingsaanpassingen zoals in deze bestuursrapportage worden vermeld vast te stellen.

 

Toelichting:

De bestuursrapportage rapporteert ten opzichte van de voorgaande bestuursrapportage.

Zie ook de leeswijzer (link rechtsboven op deze pagina).

 

Nieuw (ten opzichte van vorige Bestuursrapportage):

N.v.t.

 

Uitkomst Bestuursrapportage

(bedragen x € 1.000,00) 2019   2020   2021   2022  
Programma Samen Werken voor Ermelo 54  N  0    0    0   
Programma Leven in Ermelo 1.023 N 0   0   0  
Programma Wonen in Ermelo 71 N 0   0   0  
Programma Ondernemen in Ermelo 5 N 5 N 5 N 5 N
TOTAAL budgettaire uitkomst  1.153  N  5  N  5  N  5  N 
(bedragen x € 1.000,00) 2019   2020   2021   2022  
Uitkomst na 4e Bestuursrapportage 2019 115  N  167  N  -9  V  0   
Uitkomst 5e Bestuursrapportage 2019 1.153  N  5  N  5  N  5  N 
Afboeken/verlagen van stelpost nieuwe ombuigingen 2022 0   0   0   -5  N 
Financieel perspectief na 5e Bestuursrapportage 2019 1.268  N  172  N  -4  V  0   

Toelichting op de uitkomst

Voor- en nadelen over het jaar 2022 in de bestuursrapportages worden verwerkt op de stelpost Nog te bezuinigen 2022.

Concreet betekent dit dat er in deze 5e Bestuursrapportage 2019 over 2022 een nadeel is ontstaan ter grootte van € 5. De stelpost Nog te bezuinigingen 2022 wordt met dit voordeel verhoogd.

 

Het nadeel in deze bestuursrapportage wordt met name veroorzaakt op het onderdeel Sociaal Domein.

 

 

Besluit

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 16 oktober 2019,

 

 

Besluit:

 

 

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen.

 

 

 

 

 

mevrouw A.J. van Meerveld,  A.A.J. Baars,
griffier, voorzitter,

 

 

 

 

  • 5e Bestuursrapportage 2019