6e Bestuursrapportage 2019

 

Behandeling van de bestuursrapportage vindt plaats op: Leeswijzer

 

 

College van B&W: 29 oktober 2019
Raad: 13 november 2019

 

Raadsvoorstel:

a. Kennis te nemen van de inhoud van de 6e Bestuursrapportage 2019.

b. De begrotingsaanpassingen zoals in deze bestuursrapportage worden vermeld vast te stellen.

 

Toelichting:

De bestuursrapportage rapporteert ten opzichte van de voorgaande bestuursrapportage.

Zie ook de leeswijzer (link rechtsboven op deze pagina).

 

Nieuw (ten opzichte van vorige Bestuursrapportage):

N.v.t.

 

Uitkomst Bestuursrapportage

(bedragen x € 1.000,00) 2019   2020   2021   2022   2023  
Programma Samen Werken voor Ermelo 591  N  18  N  23  N  0    0   
Programma Leven in Ermelo 0   0   0   0   0  
Programma Wonen in Ermelo 0   0   0   0   0  
Programma Ondernemen in Ermelo 0   0   0   0   0  
TOTAAL budgettaire uitkomst  591  N  18  N  23  N  0    0   
(bedragen x € 1.000,00) 2019   2020   2021   2022   2023  
Uitkomst na 4e Bestuursrapportage 2019 115  N  0    0    0    0   
Uitkomst Programmabegroting 2020-2023     0   0   2.920  N  2.673  N 
Uitkomst 5e Bestuursrapportage 2019 1.153  N  5  N  5  N  5  N  5  N 
Uitkomst 6e Bestuursrapportage 2019 591  N  18  N  23  N  0    0   
Verwerken op stelpost nieuwe ombuigingen 2022 0   0   0   -2.925  V  -2.678  V 
Financieel perspectief na 6e Bestuursrapportage 2019 1.859  N  23  N  28  N  0    0   

Toelichting op de uitkomst

Voor- en nadelen met ingang van het begrotingsjaar 2022 worden verwerkt op de stelpost Nieuwe ombuigingen 2022.

 

In deze 6e Bestuursrapportage 2019 zijn de budgettaire gevolgen voor 2019 opgenomen van onderwerpen die voortkomen uit de Kadernota 2020 en de Programmabegroting 2020-2023. Door middel van deze bestuursrapportage, welke gelijktijdig met de Programmabegroting 2020-2023 door de raad zal worden behandeld, autoriseert de raad de desbetreffende budget- en kredietaanpassingen 2019.

 

In deze 6e Bestuursrapportage 2019 is niet meegenomen de Septembercirculaire 2019. Deze komt in de 7e Bestuursrapportage 2019.

 

De belangrijkste begrotingsaanpassingen in de bestuursrapportage betreft de SPUK (BTW sport).

 

Besluit

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 13 november 2019,

 

 

Besluit:

 

 

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen.

 

 

 

mevrouw A.J. van Meerveld,  R. ArtsA.A.J. Baars,

 

 

 

 

  • 6e Bestuursrapportage 2019