7e Bestuursrapportage 2019

 

Behandeling van de bestuursrapportage vindt plaats op: Leeswijzer

 

 

College van B&W: 26 november 2019
Raad: 11 december 2019

 

Raadsvoorstel:

a. Kennis te nemen van de inhoud van de 7e Bestuursrapportage 2019.

b. De begrotingsaanpassingen zoals in deze bestuursrapportage worden vermeld vast te stellen.

c. De budgetten voor implementatie Omgevingswet 2019 en verder vrij te geven.

 

Toelichting:

De bestuursrapportage rapporteert ten opzichte van de voorgaande bestuursrapportage.

Zie ook de leeswijzer (link rechtsboven op deze pagina).

 

Nieuw (ten opzichte van vorige Bestuursrapportage):

N.v.t.

 

Uitkomst Bestuursrapportage

(bedragen x € 1.000,00) 2019   2020   2021   2022   2023  
Programma Samen Werken voor Ermelo -43  V  -322  V  -729  V  -821  V  -706  V 
Programma Leven in Ermelo 229 N -75 V 0   0   0  
Programma Wonen in Ermelo -21 V -52 V -18 V -18 V -18 V
Programma Ondernemen in Ermelo 0   -58 V 0   0   0  
TOTAAL budgettaire uitkomst  165  N  -507  V  -747  V  -839  V  -724  V 
(bedragen x € 1.000,00) 2019   2020   2021   2022   2023  
Uitkomst na 4e Bestuursrapportage 2019 115  N  0    0    0    0   
Uitkomst Programmabegroting 2020-2023     0    0    2.920  N  2.673  N 
Uitkomst 5e Bestuursrapportage 2019 1.153  N  5  N  5  N  5  N  5  N 
Uitkomst 6e Bestuursrapportage 2019 591  N  18  N  23  N  0    0   
Uitkomst 7e Bestuursrapportage 2019 165  N  -507  V  -747  V  -839  V  -724  V 
Afboeken van stelpost nieuwe ombuigingen 2022 (dus begrotingstekort) 0   0   0   -2.086  N  -1.954  N 
Financieel perspectief na 7e Bestuursrapportage 2019 2.024  N  -484  V  -719  V  0    0   

Toelichting op de uitkomst

Voor- en nadelen met ingang van het begrotingsjaar 2022 worden verwerkt op de stelpost Nieuwe ombuigingen 2022.

 

De 7e Bestuursrapportage 2019 is de laatste mogelijkheid om de Begroting 2019 nog aan te passen. Tevens dient hij als voorbereiding op de Jaarstukken 2019.

In deze 7e Bestuursrapportage 2019 is nadrukkelijk gekeken naar de uitvoering van het Investeringsplan 2019. Voor zo ver de investeringsplanning 2019 niet wordt gehaald, wordt thans al voorgesteld om de desbetreffende (restant) kredieten door te schuiven van 2019 naar latere begrotingsjaren. In totaal wordt er voor een bedrag van € 10,2 mln. aan kredieten 2019 doorgeschoven naar latere jaren.

Daarnaast is nadrukkelijk gekeken naar de uitvoering van (incidentele) exploitatiebudgetten.

Dit ter voorkoming van rekeningsaldobestemmende posten in de Jaarstukken 2019. In totaliteit wordt er voor een bedrag van € 2,7 mln. aan exploitatiebudgetten 2019 doorgeschoven naar latere jaren.

 

Verdere belangrijke budgetaanpassingen in deze 7e Bestuursrapportage 2019 zijn: Septembercirculaire 2019 en 1e Begrotingswijziging 2019 Meerinzicht.

 

Begroting 2019.

Uit deze 7e Bestuursrapportage 2019 blijkt dat over het begrotingsjaar 2019 een budgettair nadeel wordt verwacht ter grootte van € 2.024.000,00.

Dit kan gezien worden als een eerste prognose van het rekeningsaldo 2019. Het thans verwachte nadeel over 2019 is opgebouwd in de diverse Bestuursrapportages 2019. Het grootste deel van het verwachte nadeel 2019 is ontstaan op het Sociaal Domein en in mindere mate op de onderdelen Onderwijs, VNOG, Meerinzicht, Dienstverleningstafel / digitale dienstverlening en werkbudgetten raad.

 

Programmabegroting 2020-2023.

In deze 7e Bestuursrapportage 2019 wordt het meest actuele herziene financieel perspectief weergegeven.

Dit ziet er thans als volgt uit: 2020 € 484.000,00 voordeel / 2021 € 719.000,00 voordeel / 2022 € 2.086.000,00 nadeel / 2023 € 1.954.000,00 nadeel.

Om weer te komen tot een structureel sluitende meerjarenbegroting moeten de bovengenoemde nadelen weggewerkt worden.

Daarnaast moeten de thans in de begroting verwerkte taakstellingen Sociaal Domein en Sport nog daadwerkelijk gerealiseerd worden.

Besluit

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 11 december 2019,

 

 

Besluit:

 

 

 

De heer Tillema legt een stemverklaring af: de fractie van ChristenUnie wordt geacht voor de 7e Bestuursrapportage 2019 te stemmen, maar tegen de € 105.000, - voor Meerinzicht. 

De heer Hamstra legt een stemverklaring af: de fractie van CDA wordt geacht tegen de €105.000, - voor Meerinzicht te stemmen en wij maken ons zorgen over de overlopende kosten die naar volgend jaar gaan. Wij denken dat dit een reële begroting niet ten goede komt. 

Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen.  

 

 

 

 

 

mevrouw A.J. van Meerveld,  A.A.J. Baars,
griffier, voorzitter,

 

 

 

 

  • 7e Bestuursrapportage 2019