Besluit

Raadsbesluit

 

 

onze ref.

e200017525
casenr. 20e0000581

 

 

 

De raad van de gemeente Ermelo;

 

gelezen het voorstel van het college van 12 mei 2020, nr.e200017384;

 

b e s l u i t :

 

 1. De Jaarstukken 2019 Ermelo vast te stellen.
 2. Het cijfermatig rekeningsaldo 2019 te bepalen op € 3.619.000,00 nadelig.
 3. Een bedrag van € 1.013.000,00 door te schuiven naar het begrotingsjaar 2020 ten behoeve van de rekeningsaldobestemmende posten 2019.
 4. De afboeking van de voorziening MOP (meerjarig onderhoudsplannen) toe te voegen aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve MOP gebouwen van € 542.000,00 (bijlage e200017387).
 5. Het (afgeronde) reële rekeningsaldo 2019 te bepalen op € 5.174.000,00 nadelig.
 6. Het reële rekeningsaldo 2019 ter grootte van € 5.174.000,00 nadelig te dekken uit de Algemene reserve (vrij besteedbaar).
 7. De Algemene risicoreserve bij te storten met € 1.078.000,00 ten laste van de Algemene reserve (vrij besteedbaar).
 8. De reserve grondexploitatie af te romen met € 949.314,00 tot een bovengrens van € 2 mln. ten gunste van de algemene reserve (vrij besteedbaar).
 9. De Bestemmingsreserve Vitaal Ermelo in Ontwikkeling (VEO) en de bestemmingsreserve Programmabegroting 2016-2019, saldo 0, op te heffen.
 10. De nieuwe bestemmingsreserve MOP gebouwen in te stellen.
 11. De begrotingswijziging 2020 vast te stellen.

 

 

Besluit raad:

Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen.

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering

van 8 juli 2020,

 

 

mevrouw A.J. van Meerveld A.A.J. Baars
griffier voorzitter

 

 

 

 • Jaarstukken 2019