Besluit

Raadsbesluit

 

 

 

onze ref.

 

e200019439

casenr.

 

20e0003149

 

 

 

 

 

De raad van de gemeente Ermelo;

 

gelezen het voorstel van het college van 19 mei 2020, nr. e200019350;

 

b e s l u i t :

 

 

 1. De Kadernota 2021 Ermelo vast te stellen, met uitzondering van het onderwerp Voorzieningen voor hondeneigenaren.
 2. Het in deze kadernota opgenomen uitgavenbudget en de dekking uit een verhoging van de OZB woningen eigenaren komt te vervallen.
 3. Hiervoor in de plaats komt een uitgavenraming van € 6.000,00 in 2021 en € 2.000,00 structureel met ingang van 2022.

 

 

 

Besluit raad:

Wethouder Vogelsang zegt toe:

 • schriftelijk terug te komen op de vraag over de planning van de aanleg van de fietspaden;
 • de heroverweging van de aanleg van het fietspad Schaapsdijk/Zeeweg mee te nemen in de heroverwegingsvoorstellen en de raad hierover te informeren;
 • informatie over de verdeelsleutel Meerinzicht voor de behandeling van de programmabegroting met de raad te delen;
 • schriftelijk terug te komen op de vraag over de revenuen van de hondenbelasting.

 

Wethouder De Haan zegt toe:

 • te streven om voor het einde van het jaar een notitie over monumenten aan de raad aan te bieden.

 

Dhr. Hamstra legt een stemverklaring af: de fractie van het CDA is al enige jaren tegen het op deze wijze verhogen van de belastingen. Dat is nu niet veranderd. De fractie waardeert de samenwerking met de collega’s en zal daarom voor de kadernota stemmen.

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen.

 

Dhr. Hamstra legt een stemverklaring af: de fractie van het CDA is altijd tegen de verbouwing van De Dialoog geweest en nog steeds, maar zal wel voor de motie stemmen.

 

De motie van de fracties ChristenUnie, CDA, Progressief Ermelo, BurgerBelangen Ermelo, SGP en VVD waarbij het college wordt opgedragen:

 • alle voorstellen uit het nieuwe heroverwegingstraject t.b.v. de programmabegroting 2021-2024, aan te bieden als een lijst met feitelijke, losse voorstellen voorzien van de bijbehorende (budgettaire) gevolgen zodat de gemeenteraad zijn eigen keuzes kan maken; 
 • met een voorstel te komen hoe de gemeenteraad betrokken kan worden bij de uitvoering van de notitie Sociaal Domein, stand van zaken 2020 
 • de voorstellen uit de notitie Sociaal Domein, stand van zaken 2020 aan te bieden als een lijst met feitelijke, losse voorstellen voorzien van de bijbehorende (budgettaire) gevolgen zodat de gemeenteraad zijn eigen keuzes kan maken; 
 • met een voorstel te komen om de structurele kosten bij sport en cultuur te verminderen en hiervoor te kijken naar subsidiëring en naar het niveau van de inrichting en uitvoering van sportaccommodaties (waaronder het nieuwe sportpark); 
 • met een voorstel te komen hoe het investeringsbedrag voor de wateropvang verminderd kan worden (innovaties, open i.p.v. gesloten opvang etc.); 
 • met een uitwerking te komen van de opdrachten die uit de Kerntakendiscussie aan het college gegeven zijn; 
 • aan te geven hoe de inrichting van de Dialoog (de door de raad gekozen variant) zo eenvoudig en doelmatig mogelijk gehouden kan worden; 
 • om de voorgenomen opstelplaats voor vrachtwagens op Kerkdennen (categorie Kansrijk) te schrappen en het daarvoor gereserveerde budget terug te laten vloeien naar de algemene reserve; 
 • om de voorgenomen aanleg van het voetpad van het Kerkelijk Centrum naar De Enk te schrappen en het daarvoor gereserveerde budget terug te laten vloeien naar de algemene reserve; 
 • om aan te geven of, en zo ja wat, de financiële voordelen zijn op de overhead bij het schrappen of verminderen van taken; 
 • om de eerder door het college benoemde ‘donkere wolken’ te vertalen in een financieel perspectief; 
 • bovenstaande ruim voor de begrotingsbehandeling in het najaar van 2020 aan de raad aan te bieden.

 

wordt unaniem aangenomen.


Dhr. Hamstra legt een stemverklaring af: voor de fractie van het CDA is de koppeling met de verlaging van de voorgenomen verhoging van de OZB dermate belangrijk dat de fractie, ondanks de woorden van de wethouder en de collega’s die zich kunnen vinden in de geest van de motie, de motie wel in stand laat.

 

De motie van de fractie CDA waarbij het college wordt opgedragen:

 • te komen met voorstellen om minimaal 2,5% te bezuinigen op de totale bedrijfsvoering van de gemeente Ermelo
 • deze bezuiniging in mindering te brengen op de voorgenomen OZB-verhoging woningeigenaren vanaf 2021.

 

wordt met 6 stemmen voor (fracties CDA) en 15 stemmen tegen (fracties Progressief Ermelo, ChristenUnie, BurgerBelangen Ermelo, SGP en VVD) verworpen.
 

De motie van de fracties Progressief Ermelo en BurgerBelangen Ermelo waarbij het college wordt opgedragen:

 • voor de behandeling van de Programmabegroting in het najaar van 2020 te komen met een voorstel hoe de specifieke heffing Begraafrechten kostendekkend gemaakt kan worden.

 

wordt ingetrokken.
 

De motie van de fracties ChristenUnie, CDA, Progressief Ermelo, BurgerBelangen Ermelo, SGP en VVD waarbij het college wordt opgedragen:

 • in gezamenlijkheid met andere (Gelderse) gemeenten die in vergelijkbare financiële problemen verkeren een aanhoudende appel te doen aan VNG en Rijksoverheid om dit tij te keren;
 • als gemeente Ermelo de Minister van Binnenlandse zaken op de hoogte te stellen van de zorgen zoals in deze motie verwoord en bij de Minister aan te dringen op extra Rijksmiddelen zodat onze financiële begroting weer structureel sluitend wordt en voorzieningen niet worden aangetast;
 • de Provincie hiervan in kennis te stellen en hen op te roepen ons geluid richting het Rijk te versterken;

                en de raad wordt opgedragen:

 •  de politieke achterban te mobiliseren om via de geëigende kanalen bij de Minister aan te dringen op extra Rijksmiddelen, zodat onze financiële begroting weer structureel sluitend wordt en het voorzieningenniveau niet wordt aangetast.

 

wordt unaniem aangenomen.
 

De motie van de fracties ChristenUnie en CDA waarbij de raad besluit:

 • het besluit tot het afschaffen van de hondenbelasting vanaf 2021 te herzien;
 • de hondenbelasting terug te brengen naar een niveau dat de hond-gerelateerde gemeentelijke kosten en voorzieningen dekt.

 

wordt met 10 stemmen voor (fracties CDA en ChristenUnie) en 11 stemmen tegen (fracties Progressief Ermelo, BurgerBelangen Ermelo, SGP en VVD) verworpen.
 

De motie van de fractie BurgerBelangen Ermelo waarbij het college wordt opgedragen:

 • voor de behandeling van de Programmabegroting in het najaar van 2020 met een voorstel te komen tot verlaging van de rioolheffing voor alle huishoudens van Ermelo. Met de verwijzing naar optie 1 in de schriftelijke beantwoording.

 

wordt met 13 stemmen voor (fracties CDA, ChristenUnie en BurgerBelangen Ermelo) en 8 stemmen tegen (fracties Progressief Ermelo, SGP en VVD) aangenomen.
 

De motie van de fractie SGP waarbij het college wordt opgedragen:

 • voor de korte termijn opnieuw met Meerinzicht in gesprek te gaan om de budgettaire gevolgen van het weghalen van de taken bij Meerinzicht, voor zover mogelijk, alsnog te realiseren;
 • voor de toekomst afdoende maatregelen te nemen bij Meerinzicht, zodat de samenwerkende gemeenten bij het weghalen van taken, Meerinzicht voor die taken, na één jaar, niets meer in rekening brengt;
 • de raad van Ermelo hiervan vóór 31 december 2020 in kennis te stellen.

 

wordt met 19 stemmen voor (fracties CDA, Progressief Ermelo, ChristenUnie, BurgerBelangen Ermelo en SGP) en 2 stemmen tegen (fractie VVD) aangenomen.

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering

van 15 juli 2020,

 

 

mevrouw A.J. van Meerveld

A.A.J. Baars

griffier, voorzitter,

 

 

 • Kadernota 2021