1e Bestuursrapportage 2020

 

Behandeling van de bestuursrapportage vindt plaats op: Leeswijzer

 

 

College van B&W: 17 maart 2020
Raad: 221 april 2020

 

Raadsvoorstel:

a. Kennis te nemen van de inhoud van de 1e Bestuursrapportage 2020.

b. De begrotingsaanpassingen zoals in deze bestuursrapportage worden vermeld vast te stellen.

c. De incidentele budgetten 2020 voor Vitale Vakantieparken vrij te geven.

 

Toelichting:

De bestuursrapportage rapporteert ten opzichte van de voorgaande bestuursrapportage.

Zie ook de leeswijzer (link rechtsboven op deze pagina).

 

Nieuw (ten opzichte van vorige Bestuursrapportage):

N.v.t.

 

Uitkomst Bestuursrapportage

(bedragen x € 1.000,00) 2020   2021   2022   2023  
Programma Samen Werken voor Ermelo 0    8  N  0    0   
Programma Leven in Ermelo 163 N 166 N 166 N 166 N
Programma Wonen in Ermelo 0   0   0   0  
Programma Ondernemen in Ermelo 0   0   0   0  
TOTAAL budgettaire uitkomst  163  N  174  N  166  N  166  N 
(bedragen x € 1.000,00) 2020   2021   2022   2023  
Uitkomst na 4e Bestuursrapportage 2019 0    0    0    0   
Uitkomst Programmabegroting 2020-2023 0   0   2.920  N  2.673  N 
Uitkomst 5e Bestuursrapportage 2019 5  N  5  N  5  N  5  N 
Uitkomst 6e Bestuursrapportage 2019 18  N  23  N  0   0  
Uitkomst 7e Bestuursrapportage 2019 -507  V  -747  V  -839  V  -724  V 
Uitkomst 1e Bestuursrapportage 2020 163  N  174  N  166  N  166  N 
Afboeken van stelpost Nieuwe ombuigingen 2022 (dus begrotingstekort) 0   0    -2.252  V  -2.120  V 
Financieel perspectief na 1e Bestuursrapportage 2020 -321  V  -545  V  0    0   

Toelichting op de uitkomst

In deze 1e Bestuursrapportage 2020 is in alle begrotingsjaren een budgettair nadeel ontstaan.

Dit is voornamelijk veroorzaakt door: de explotatiebijdrage aan Interactie.

 

Voor- en nadelen met ingang van het begrotingsjaar 2022 worden verwerkt op de stelpost Nieuwe ombuigingen 2022.

In deze 1e Bestuursrapportage 2020 wordt het meest actuele herziene financieel perspectief weergegeven.

Dit ziet er thans als volgt uit: 2020 € 321.000,00 voordeel, 2021 € 545.000,00 voordeel, 2022 € 2.252.000,00 nadeel en voor 2023 € 2.120.000,00 nadeel. Deze Bestuursrapportage leidt tot een hoger structureel begrotingstekort.

Om weer te komen tot een structureel sluitende meerjarenbegroting moeten de bovengenoemde nadelen weggewerkt worden.

Voor- en nadelen met ingang van het begrotingsjaar 2022 worden verwerkt op de stelpost Nieuwe ombuigingen 2022.

Daarnaast moeten de thans in de begroting verwerkte taakstellingen Sociaal Domein en Sport nog daadwerkelijk gerealiseerd worden.

Besluit

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 april 2020,

 

 

Besluit:

 

 

 

De heer Hamstra legt een stemverklaring af: de fractie van CDA zal instemmen met de 1e Bestuursrapportage en kijkt uit naar het bedrijfsplan Interactie en eventuele aanpassingen neemt de fractie mee naar de Kadernota.

Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen.

 

 

 

mevrouw A.J. van Meerveld,  A.A.J. Baars,
griffier, voorzitter,

 

 

 

 

  • 1e Bestuursrapportage 2020