3e Bestuursrapportage 2020

 

Behandeling van de bestuursrapportage vindt plaats op: Leeswijzer

 

 

College van B&W: 26 mei april 2020
Raad: 10 en1 243 meijuni 2020

 

Raadsvoorstel:

a. Kennis te nemen van de inhoud van de 32e Bestuursrapportage 2020.

b. De begrotingsaanpassingen, zoals in deze bestuursrapportage worden vermeld, vast te stellen.

 

 

Toelichting:

De bestuursrapportage rapporteert ten opzichte van de voorgaande bestuursrapportage.

Zie ook de leeswijzer (link rechtsboven op deze pagina).

 

Nieuw (ten opzichte van vorige bestuursrapportage):

In deze bestuursrapportage wordt extra aandacht geschonken aan de gevolgen van het Corona-virus.

Uitkomst Bestuursrapportage

(bedragen x € 1.000,00) 2020   2021   2022   2023  
Programma Samen Werken voor Ermelo -19  V  0    0    0   
Programma Leven in Ermelo 0   0   0   0  
Programma Wonen in Ermelo 0   0   0   0  
Programma Ondernemen in Ermelo 0   0   0   0  
TOTAAL budgettaire uitkomst  -19  V  0    0    0   
(bedragen x € 1.000,00) 2020   2021   2022   2023  
Uitkomst na 4e Bestuursrapportage 2019 0    0    0    0   
Uitkomst Programmabegroting 2020-2023 0   0   2.920  N  2.673  N 
Uitkomst 5e Bestuursrapportage 2019 5  N  5  N  5  N  5  N 
Uitkomst 6e Bestuursrapportage 2019 18  N  23  N  0    0  
Uitkomst 7e Bestuursrapportage 2019 -507  V  -747  V  -839  V  -724  V 
Uitkomst 1e Bestuursrapportage 2020 163  N  174  N  166  N  166  N 
Uitkomst 2e Bestuursrapportage 2020 81  N  53  N  126  N  126  N 
Uitkomst 3e Bestuursrapportage 2020 -19  V  0    0    0   
Afboeken door verhoging stelpost Nieuwe ombuigingen 2022 0    0    -2.378  V  -2.246  V 
Financieel perspectief na 3e Bestuursrapportage 2020 -259  V  -492  V  0    0   

Toelichting op de uitkomst

 

DIn deze 3e Bestuursrapportage 2020 heeft alleen budgettaire gevolgen voor 2020 namelijk een voordeel van € 19.000,00 op de ODNV.is in alle begrotingsjaren een budgettair nadeel ontstaan.

Dit is voornamelijk veroorzaakt door:

 

Voor- en nadelen met ingang van het begrotingsjaar 2022 worden verwerkt op de stelpost Nieuwe ombuigingen 2022.

In deze 3e Bestuursrapportage 2020 wordt het meest actuele herziene financieel perspectief weergegeven.

Dit ziet er thans als volgt uit: 2020 € 259.000,00 voordeel, 2021 € 492.000,00 voordeel, 2022 €2.378.000,00 nadeel en 2.378.000,00 nadeelen voor 2023 € 2.246.000,00 nadeel2023 € 2.246.000,00 nadeel. Deze bestuursrapportage leidt tot een hoger structureel begrotingstekort.

Om weer te komen tot een structureel sluitende meerjarenbegroting moeten de bovengenoemde nadelen weggewerkt worden.

Voor- en nadelen met ingang van het begrotingsjaar 2022 worden verwerkt op de stelpost Nieuwe ombuigingen 2022.

Daarnaast moeten de thans in de begroting verwerkte taakstellingen Sociaal Domein en Sport nog daadwerkelijk gerealiseerd worden.

Besluit

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 24 juni 2020,

 

 

Besluit:

 

 

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen. 

 

 

 

 

mevrouw A.J. van Meerveld,  A.A.J. Baars,
griffier, voorzitter,

 

 

 

 

  • 3e Bestuursrapportage 2020