4e Bestuursrapportage 2020

 

Behandeling van de bestuursrapportage vindt plaats op: Leeswijzer

 

 

College van B&W: 23 juni 2020
Raad: oordeelsvormend 8 juli 2020
Raad: besluitvormend 15 juli 2020

 

Raadsvoorstel:

a. Kennis te nemen van de inhoud van de 4e Bestuursrapportage 2020.

b. De begrotingsaanpassingen, zoals in deze bestuursrapportage worden vermeld, vast te stellen.

 

 

Toelichting:

De bestuursrapportage rapporteert ten opzichte van de voorgaande bestuursrapportage.

Zie ook de leeswijzer (link rechtsboven op deze pagina).

 

Nieuw (ten opzichte van vorige bestuursrapportage):

1. De planning van de behandeling door de raad is aangepast. Voortaan vinden oordeelsvorming en besluitvorming niet meer plaats op dezelfde avond.

2. De tabellen op het voorblad zijn aangepast.

Uitkomst Bestuursrapportage

(bedragen x € 1.000,00) 2020   2021   2022   2023  
Programma Samen Werken voor Ermelo 0    0    0    0   
Programma Leven in Ermelo 0   0   0   0  
Programma Wonen in Ermelo 0   0   0   0  
Programma Ondernemen in Ermelo 0   0   0   0  
TOTAAL budgettaire uitkomst  0    0    0    0   
(bedragen x € 1.000,00) 2020   2021   2022   2023  
Uitkomst na 3e Bestuursrapportage 2020 -259      -495      2.378  N  2.246  N 
Uitkomst 4e Bestuursrapportage 2020 0   0   0   0  
Afboeken door verhoging stelpost Nieuwe ombuigingen 2022 0      0      -2.378  V  -2.246  V 
Financieel perspectief na 4e Bestuursrapportage 2020 -259  V  -495  V  0    0   

Toelichting op de uitkomst

 

Deze 4e Bestuursrapportage 2020 heeft geen budgettaire gevolgen.

 

In deze 4e Bestuursrapportage 2020 wordt het meest actuele herziene financieel perspectief weergegeven.

Dit ziet er thans als volgt uit: 2020 € 259.000,00 voordeel, 2021 € 495.000,00 voordeel, 2022 € 2.378.000,00 nadeel en voor 2023 € 2.246.000,00 nadeel.

Om weer te komen tot een structureel sluitende meerjarenbegroting moeten de bovengenoemde nadelen weggewerkt worden.

Voor- en nadelen met ingang van het begrotingsjaar 2022 worden verwerkt op de stelpost Nieuwe ombuigingen 2022.

 

In deze 4e Bestuursrapportage 2020 is geen rekening gehouden met de uitkomsten Kadernota 2021 Ermelo.

Besluit

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 juli 2020,

 

 

Besluit:

 

 

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen.

 

 

 

 

 

mevrouw A.J. van Meerveld,  A.A.J. Baars,
griffier, voorzitter,

 

 

 

 

  • 4e Bestuursrapportage 2020