5e Bestuursrapportage 2020

 

Behandeling van de bestuursrapportage vindt plaats op: Leeswijzer

 

 

College van B&W: 8 september 2020
Raad: oordeelsvormend 23 september 2020
Raad: besluitvormend 7 oktober 2020

 

Raadsvoorstel:

a. Kennis te nemen van de inhoud van de 5e Bestuursrapportage 2020.

b. De begrotingsaanpassingen, zoals in deze bestuursrapportage worden vermeld, vast te stellen.

 

 

Toelichting:

De bestuursrapportage rapporteert ten opzichte van de voorgaande bestuursrapportage.

Vanuit de Kadernota 2021 Ermelo zijn uitsluitend de budget- en kredietaanpassingen 2020 opgenomen.

Zie ook de leeswijzer (link rechtsboven op deze pagina).

 

Nieuw (ten opzichte van vorige bestuursrapportage):

 

 

Uitkomst Bestuursrapportage

(bedragen x € 1.000,00) 2020   2021   2022   2023  
Programma Samen Werken voor Ermelo -591  V  0    0    0   
Programma Leven in Ermelo -64 V 0   0   0  
Programma Wonen in Ermelo -75 V 0   0   0  
Programma Ondernemen in Ermelo 24 N 0   0   0  
TOTAAL budgettaire uitkomst  -706  V  0    0    0   
(bedragen x € 1.000,00) 2020   2021   2022   2023  
Uitkomst na 4e Bestuursrapportage 2020* -259  V  -495  V  2.378  N  2.246  N 
Uitkomst 5e Bestuursrapportage 2020 -706  V  0    0    0   
Afboeken door verhoging stelpost Nieuwe ombuigingen 2022 0    0    -2.378  V  -2.246  V 
Financieel perspectief na 5e Bestuursrapportage 2020 -965  V  -495  V  0    0   
* Het meerjarig saldo in de jaren 2021 tot en met 2023 wijkt af van de cijfers in de Kadernota 2021 omdat alleen de effecten van de Meicirculaire in deze Berap zijn meegenomen.

Toelichting op de uitkomst

 

In deze 5e Bestuursrapportage 2020 wordt het meest actuele herziene financieel perspectief weergegeven.

Dit ziet er thans als volgt uit: 2020 € 965.000,00 voordelig, 2021 € 495.000,00 voordelig, 2022 € 2.378.000,00 nadelig en voor 2023 € 2.246.000,00.

Om weer te komen tot een structureel sluitende meerjarenbegroting moeten de bovengenoemde nadelen 2022 en verder weggewerkt worden.

Voor- en nadelen met ingang van het begrotingsjaar 2022 worden verwerkt op de stelpost Nieuwe ombuigingen 2022.

 

Met betrekking tot dit financieel perspectief moeten de volgende kanttekeningen gemaakt worden:

 1. Begroting 2020:
  In deze 5e Bestuursrapportage 2020 zijn opgenomen de budgettaire gevolgen voor uitsluitend het jaar 2020, voortkomende uit de Kadernota 2021 Ermelo.
  Daarnaast is meegenomen het budgettaire voordeel 2020 uit de Meicirculaire 2020. Ten slotte zijn meegenomen de budgettaire gevolgen van genomen collegebesluiten.
  Uiteindelijk ontstaat er over 2020 een voordeel ter grootte van € 965.000,00. Dit is echter een momentopname.
  Zo is er nog geen duidelijkheid of de taakstelling Sociaal Domein over 2020 ter grootte van € 1.852.000,00 en de taakstelling Sport ter grootte van € 338.000,00 gerealiseerd zullen worden. Dit kan mogelijk nog tot een nadeel leiden over 2020. Zodra daar meer duidelijkheid over is, zal dit worden meegenomen in een bestuursrapportage 2020.
 2. Begrotingen 2021, 2022 en 2023:
  In deze 5e Bestuursrapportage 2020 zijn voor deze begrotingsjaren niet opgenomen de budgettaire gevolgen uit de Kadernota 2021 Ermelo en de Meicirculaire 2020. Deze zijn verwerkt in de nieuwe Programmabegroting 2021-2024, welke eind september 2020 aan de raad zal worden aangeboden. De budgettaire uitkomsten over deze jaren zijn dan ook fictieve uitkomsten.

Besluit

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 7 oktober 2020,

 

 

Besluit:

 

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 5e Bestuursrapportage 2020