6e Bestuursrapportage 2020

 

Behandeling van de bestuursrapportage vindt plaats op: Leeswijzer

 

 

College van B&W: 13 oktober 2020
Raad: oordeelsvormend 29 oktober 2020
Raad: besluitvormend 12 november 2020

 

Raadsvoorstel:

a. Kennis te nemen van de inhoud van de 6e Bestuursrapportage 2020.

b. De begrotingsaanpassingen, zoals in deze bestuursrapportage worden vermeld, vast te stellen.

 

 

Toelichting:

De bestuursrapportage rapporteert ten opzichte van de voorgaande bestuursrapportage en de Programmabegroting 2021-2024.

Zie ook de leeswijzer (link rechtsboven op deze pagina).

 

Nieuw (ten opzichte van vorige bestuursrapportage):

 

 

Uitkomst Bestuursrapportage

(bedragen x € 1.000,00) 2020   2021   2022   2023   2024  
Programma Samen Werken voor Ermelo 0    0    0    0    0   
Programma Leven in Ermelo -70 V 20 N 20 N 20 N 20 N
Programma Wonen in Ermelo -32 V 0   0   0   0  
Programma Ondernemen in Ermelo 0   0   0   0   0  
TOTAAL budgettaire uitkomst  -102  V  20  N  20  N  20  N  20  N 
(bedragen x € 1.000,00) 2020   2021   2022   2023   2024  
Uitkomst na 5e Bestuursrapportage 2020 -965  V  0    0    0    0   
Uitkomst Programmabegroting 2021-2024     0   811  N  890  N  1.769  N 
Uitkomst 6e Bestuursrapportage 2020 -102  V  20  N  20  N  20  N  20  N 
Afboeken door verhoging stelpost Nieuwe ombuigingen 2022 0    0    -831  V  -910  V  -1.789  V 
Financieel perspectief na 6e Bestuursrapportage 2020 -1.067  V  20  N  0    0    0   

Toelichting op de uitkomst

 

In deze 6e Bestuursrapportage 2020 wordt het meest actuele herziene financieel perspectief weergegeven.

Dit ziet er thans als volgt uit voor: 2020 € 1.067.000,00 voordelig. Voor de uitkomst van de Programmabegroting 2021-2024 samen met de 6e bestuursrapportage 2020 resulteert dit in het volgende financiële perspectief: , 2021 € 20.000,00 nadelig, 2022 € 831.000,00 nadelig, 2023 € 910.000,00 nadelig en voor 2024 € 1.789.000,00 nadelig.

Het voordeel over 2020 is een momentopname, het is een nu nog een fictief voordeel. Er is nog geen duidelijkheid over de volledige realisatie in 2020 van de taakstellingen Sociaal Domein en Sport en de budgettaire gevolgen 2020 als gevolgen van de Coronacrisis.

Om weer te komen tot een structureel sluitende meerjarenbegroting moeten de bovengenoemde nadelen 2022 en verder weggewerkt worden.

Voor- en nadelen met ingang van het begrotingsjaar 2022 worden verwerkt op de stelpost Nieuwe ombuigingen 2022.

Besluit

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 12 november 2020,

 

 

Besluit:

 

 

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen.

 

 

 

mevrouw A.J. van Meerveld,  de heer R. Arts,
griffier, plaatsvervangend voorzitter,

 

 

 

 

  • 6e Bestuursrapportage 2020