7e Bestuursrapportage 2020

 

Behandeling van de bestuursrapportage vindt plaats op: Leeswijzer

 

 

College van B&W: 10 november 2020
Raad: oordeelsvormend 25 november 2020
Raad: besluitvormend

9 december 2020

 

Raadsvoorstel:

a. Kennis te nemen van de inhoud van de 7e Bestuursrapportage 2020.

b. De begrotingsaanpassingen, zoals in deze bestuursrapportage worden vermeld, vast te stellen.

c. De volgende budgetten vrij te geven:

-Beheerplan flora en fauna € 20.000,00 en

-Onderzoek 't Weitje € 50.000,00.

 

 

Toelichting:

De bestuursrapportage rapporteert ten opzichte van de 6evoorgaande bestuursrapportage en de Programmabegroting 2021-2024.

Zie ook de leeswijzer (link rechtsboven op deze pagina).

 

Nieuw (ten opzichte van vorige bestuursrapportage):

 

 

Uitkomst Bestuursrapportage

(bedragen x € 1.000,00) 2020   2021   2022   2023   2024  
Programma Samen Werken voor Ermelo -437  V  0    0    0    0   
Programma Leven in Ermelo 2.034 N 354 N 0   0   0  
Programma Wonen in Ermelo -62 V 29 N 0   0   0  
Programma Ondernemen in Ermelo 0   -25 V 0   0   0  
TOTAAL budgettaire uitkomst  1.535  N  358  N  0    0    0   
(bedragen x € 1.000,00) 2020   2021   2022   2023   2023  
Uitkomst na 6e Bestuursrapportage 2020 -1.067  V  20  N  20  N  20  N  20  N 
Uitkomst Programmabegroting 2021-2024     0    811  N  890  N  1.769  N 
Uitkomst 7e Bestuursrapportage 2020 1.535  N  358  N  0    0    0   
Afboeken door verhoging stelpost Nieuwe ombuigingen 2022 0    0    -831  V  -910  V  -1.789  V 
Financieel perspectief na 7e Bestuursrapportage 2020 468  N  378  N  0    0    0   

Toelichting op de uitkomst

De 7e Bestuursrapportage 2020 is de laatste mogelijkheid om de Begroting 2020 nog aan te passen. Tevens dient hij als voorbereiding op de Jaarstukken 2020.

In deze 7e Bestuursrapportage 2020 is nadrukkelijk gekeken naar de uitvoering van het Investeringsplan 2020. Voor zo ver de investeringsplanning 2020 definitief niet wordt gehaald, wordt thans al voorgesteld om de desbetreffende (restant) kredieten door te schuiven van 2020 naar latere begrotingsjaren. In totaal wordt er voor een bedrag van € 1,2 mln. aan kredieten 2020 doorgeschoven naar latere jaren.

Daarnaast is nadrukkelijk gekeken naar de uitvoering van (incidentele) exploitatiebudgetten.

Dit ter voorkoming van rekeningsaldobestemmende posten in de Jaarstukken 2020. In totaliteit wordt er voor een bedrag van € 1,2 mln. aan exploitatiebudgetten 2020 doorgeschoven naar latere jaren.

 

Verdere belangrijke budgetaanpassingen in deze 7e Bestuursrapportage 2020 zijn:

 

Begroting 2020.

Uit deze 7e Bestuursrapportage 2020 blijkt dat over het begrotingsjaar 2020 een budgettair nadeel wordt verwacht ter grootte van € 468.000,00.

Dit kan gezien worden als een eerste prognose van het rekeningsaldo 2020. Het thans verwachte nadeel over 2020 is opgebouwd in de diverse bestuursrapportages 2020. Het verwachte nadeel in deze 7e Bestuursrapportage 2020 is ontstaan op de onderdelen Sociaal Domein en sport.

 

Programmabegroting 2021-2024.

In deze 7e Bestuursrapportage 2020 wordt het meest actuele herziene financieel perspectief weergegeven.

Dit ziet er thans als volgt uit: 2021 € 378.000,00 nadelig, 2022 € 831.000,00 nadelig, 2023 € 910.000,00 nadelig en voor 2024 € 1.789.000,00 nadelig.

Om weer te komen tot een structureel sluitende meerjarenbegroting moeten de bovengenoemde nadelen weggewerkt worden.

Voor- en nadelen met ingang van het begrotingsjaar 2022 worden verwerkt op de stelpost Nieuwe ombuigingen 2022.

Daarnaast moeten de thans gefaseerd in de begroting verwerkte taakstellingen Sociaal Domein nog daadwerkelijk gerealiseerd worden.

 

Voor alle duidelijkheid in de uitkomst van deze 7e Bestuursrapportage 2020 is geen rekening gehouden met de budgettaire gevolgen uit het Heroverwegingstraject.

Besluit

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 9 december 2020,

 

 

Besluit:

 

 

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel aangenomen.

 

 

 

 

mevrouw A.J. van Meerveld, 

mevrouw Th.A.J. Burmanje,

griffier, voorzitter,

 

 

 

 

  • 7e Bestuursrapportage 2020