Besluit

Raadsbesluit

 

 

 

onze ref.

 

e210019090

casenr.

 

21e0001278

 

 

 

 

 

De raad van de gemeente Ermelo;

 

gelezen het voorstel van het college van 25 mei 2021, nr. e210019058;

 

b e s l u i t :

 

1. In te stemmen met de gehonoreerde voorstellen voor nieuw beleid 2022-2025.

2. De Kadernota 2022 vast te stellen.

3. De begrotingswijziging inzake het begrotingsjaar 2021 vast te stellen.

 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering

van 14 juli 2021,

 

 

mevrouw L. Ransdorp

dra. Th.A.J. Burmanje

griffier, voorzitter,

 

 

 

Besluit raad:

Wethouder Vogelsang zegt toe: 

 • bij de begroting uitgebreide informatie op te nemen in de paragraaf bedrijfsvoering over de formatie.
 • Opnieuw in gesprek te gaan met ondernemers over het tarief van de toeristenbelasting en deze te beperken tot de inflatiecorrectie (€1,55)
 • Met de ondernemers met groepsaccommodatie in gesprek te gaan over de toeristenbelasting van €0,80 en hier in de begroting op terug te komen.

 

Wethouder Van der Velden zegt toe met de raad door te praten over het ondernemersloket.

 

Er worden twee aangekondigde moties ingetrokken:

 

De motie van de fracties CDA en ChristenUnie waarbij het college wordt opgedragen:

 • Een kwalitatieve en kwantitatieve onderbouwing te maken van de verhouding tussen de balans van wettelijke taken en ambities enerzijds, en de formatie anderzijds. In deze onderbouwing aandacht te schenken aan de volgende onderwerpen:
 • Kwantitatieve bezetting van de organisatie
 • Kwalitatieve bezetting van de organisatie
 • Verschillen van wettelijke taken en ambities van de gemeente (bovenwettelijk) ten opzichte van drie jaar geleden (welk beleid, welke wetgeving is er bijgekomen, maar ook: wat is er afgevallen) en ook de verschillen in de formatie en bezetting ten opzichte van drie jaar geleden.
 • Op basis van bestaande bronnen zoals de verplichte kengetallen, waar staat je gemeente, het ondernemersloket, de commissie toetsen bezwaarschriften, et cetera aan te tonen hoe het ambtelijk apparaat er kwantitatief en kwalitatief knelpunten in beeld te brengen.
 • In dit onderzoek zoveel als mogelijk gebruik te maken van bestaande kengetallen, indicatoren, administraties en bronnen om daarmee de ambtelijke druk van het onderzoek te beperken.
 • Voor de aankomende 5 jaar een verkennende personeelsplan te maken met aandacht voor:
  • de gewenste formatie ter uitvoering van de wettelijke en bovenwettelijke taken (hoeveelheid en nieuwe taken)
  • voldoende kwaliteit op alle posities,
  • individuele loopbaanontwikkeling (aantrekkelijke werkgever),
  • cao consequenties,
  • arbeidsmarkt,
  • Samenwerking met buurgemeentes (binnen Meerinzicht met goede afstemming over (multi-inzetbare) inzet voor de gemeente Ermelo en andere gemeenten)
 • Dit personeelsplan van een solide financiële onderbouwing (begroting) te voorzien.
 • En deze uitwerking elk jaar te actualiseren en als onderdeel van de jaarlijkse begroting voor te leggen aan de gemeenteraad ter bespreking en goedkeuring.

wordt ingetrokken.

 

De motie van de fractie CDA. waarbij het college wordt opgedragen:

 • De structurele kosten van het ondernemersloket EHZ te schrappen en pas vrij te geven wanneer er een inhoudelijk voorstel aan ten grondslag ligt.

 

wordt ingetrokken.

 

Er worden twee moties aangepast en opnieuw ingediend: de motie van de fracties CDA en ChristenUnie Bruidsschat Financiën, en de motie van de fractie VVD intrekken onderzoek spoorwegovergangen en compenseren OZB.

 

De heer Van der Knaap doet een ordevoorstel om eerst de moties in stemming te brengen en daarna het raadsvoorstel over de Kadernota. De raad stemt hiermee in.

 

Stemmingen

De motie van de fracties CDA en ChristenUnie waarbij het college wordt opgedragen:

 1. Met scenario’s te komen hoe de meerjarenbegroting structureel sluitend te krijgen, ook voor 2024 en 2025.
 2. Voor deze scenario’s gebruik te maken van de kerntakendiscussie, het heroverwegingstraject en de Doelenboom uit de kerntakendiscussie.
 3. De negatieve gevolgen die in de Kadernota 2022 “landelijke financiële ontwikkelingen” worden genoemd (vanaf pagina 6) in deze scenario’s mee te nemen. Dit betreft dus de huidige plannen die reeds gekwantificeerd zijn.
 4. Deze scenario’s uiterlijk 31-12-2021 aan de Raad aan te bieden.

 

wordt met 13 stemmen voor (fracties CDA, BurgerBelangen Ermelo, ChristenUnie) en 8 stemmen tegen (fracties Progressief Ermelo, SGP en VVD) aangenomen.

 

De motie van de fracties ChristenUnie en CDA waarbij het college wordt opgedragen:

 • de tariefsverhogingen toeristen- en forensenbelasting voor het jaar 20222 te bevriezen. Dit nadeel voor de begroting: €59.000 toeristenbelasting en een bedrag van €167.000 forensenbelasting, in totaal €226.000 aan inkomstenderving te dekken uit voordeel vanuit de Meicirculaire 2021 ter grootte van €803.000.
 • In het jaar 2021/2022 in gezamenlijkheid in gesprek te gaan als ‘recreatiesector en gemeente;, te komen met een voorstel t.a.v. visie, beleid en toekomst. Dit vast te leggen in een notitie en deze te bespreken met de raad voor de kadernota 2023.

wordt met 13 stemmen voor (fracties CDA, BurgerBelangen Ermelo, ChristenUnie) en 8 stemmen tegen (fracties Progressief Ermelo, SGP en VVD) aangenomen.

 

De motie van de fractie BurgerBelangen Ermelo waarbij het college wordt opgedragen:

 • Meerinzicht uitbreiding formatie bode en Dienstverlening structurele kosten uit het voorstel nieuwe beleid te schrappen
 • Vrijgekomen budget hiervoor 50% te bestemmen voor dekking meerjarenbegroting en 50% voor minder verhoging OZB
 • Waar nodig incidentele meeruitgaven voor personeel in de begroting op te nemen.

 

wordt met 13 stemmen voor (fracties CDA, BurgerBelangen Ermelo, ChristenUnie) en 8 stemmen tegen (fracties Progressief Ermelo, SGP en VVD) aangenomen.

 

De heer Tillema legt een stemverklaring af: de fractie van ChristenUnie is content met de wijziging die de VVD aanbrengt. De fractie vat het op als een intentie om later, als het aan de orde is, alsnog de middelen uit de reserve te onttrekken voor dit onderzoek.  

 

De motie van de fractie VVD waarbij het college wordt gevraagd:

 • het bedrag van €210.000 euro met de bestemming Spoorwegovergangenonderzoek uit de Kadernota te halen
 • het bedrag van €210.000 nu in de Algemene Reserve te laten.

              

wordt met 13 stemmen voor (fracties Christenunie, Progressief Ermelo, BurgerBelangen Ermelo, VVD) en 8 stemmen tegen (fracties CDA, SGP) aangenomen.

 

De motie van de fractie CDA waarbij het college wordt opgedragen:

 • De duurzaamheidsmaatregelen Molenaarsplein te schrappen en deze opbrengsten te gebruiken voor het sluitend maken van de meerjarenbegroting.

 

wordt met 6 stemmen voor (fractie CDA) en 15 stemmen tegen (fracties Progressief Ermelo, ChristenUnie, BurgerBelangen Ermelo, SGP, VVD) verworpen.

 

De heer Snoek legt een stemverklaring af: de fractie heeft in de schorsing begrepen dat er sprake is van cofinanciering. Daarmee kan de fractie zich mee verenigen en daarmee is de fractie voor dit voorstel.

 

De motie van de fracties ChristenUnie, Progressief Ermelo, BurgerBelangen Ermelo, VVD waarbij het college wordt opgedragen:

 • Een openbaar toegankelijke buitensportvoorziening te creëren.
 • Voor de vormgeving van deze voorziening inwoners en stakeholders, zoals sportverenigingen, fitnessclubs en scholen, te consulteren.
 • Bij de keuze voor een locatie in ieder geval de locatie van de oude trimbaan in het bos naast de Ericalaan en de locatie Sportpark Zanderij in overweging te nemen.
 • Voor de aanleg een bedrag van maximaal € 30.000 beschikbaar te stellen.
 • Dit bedrag te dekken uit de incidentele middelen van het Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl.
 • Met stakeholders afspraken te maken over het onderhoud van de buitensportvoorziening. 

wordt unaniem aangenomen.

 

Het voorstel Kadernota 2022-2025 wordt unaniem aangenomen.

 

Vastgesteld in de openbare vergadering

van 14 juli 2021,

mevrouw L. Ransdorp

dra. Th.A.J. Burmanje

griffier, voorzitter,
 • Kadernota 2022