2e Bestuursrapportage 2021

 

Behandeling van deze bestuursrapportage vindt plaats op: Leeswijzer
College van B&W: 11 mei 2021
Raad: oordeelsvormend: 26 mei 2021
Raad: besluitvormend:

9 juni 2021

 

Collegebesluit:

a. Akkoord te gaan met de inhoud van de 2e Bestuursrapportage 2021.

b. De 2e Bestuursrapportage 2021 aan te bieden aan de raad.

 

Raadsvoorstel:

a. Kennis te nemen van de inhoud van de 2e Bestuursrapportage 2021.

b. De begrotingsaanpassingen, zoals in deze 2e Bestuursrapportage 2021 zijn opgenomen, vast te stellen.

 

 

Toelichting:

Deze bestuursrapportage rapporteert ten opzichte van de 1e Bestuursrapportage 2021.

 

Dit betekent dat in de budgettaire startpositie van deze bestuursrapportage zijn verwerkt de Programmabegroting 2021-2024 (raadsbesluit dd 12 november 2020), aangevuld met de 6e Bestuursrapportage 2020 (raadsbesluit dd 12 november 2020), de 7e Bestuursrapportage 2020 (raadsbesluit dd 9 december 2020), de begrotingswijziging inzake het Heroverwegingstraject 2020 (raadsbesluit dd 9 december 2020) en de 1e Bestuursrapportage 2021 (raadsbesluit dd 12 mei 2021).

Met betrekking tot het hierboven genoemde Heroverwegingstraject 2020 zijn alle budgettaire gevolgen verwerkt, inclusief de gevolgen van de door de raad aangenomen amendementen.

 

Niet zijn verwerkt de budgettaire gevolgen van het raadsvoorstel Uitwerking amendementen bij Heroverwegingstraject 2020. Immers dit raadsvoorstel is door het college van b&w teruggenomen.

 

Zie ook de leeswijzer (link rechtsboven op deze pagina).

 

Daar waar in deze bestuursrapportage een onderwerp onderstreept is, kan voor nadere informatie worden doorgeklikt naar het achterliggende stuk. Dit is bijvoorbeeld het inmiddels genomen college- of raadsbesluit.

 

Nieuw (ten opzichte van vorige bestuursrapportage):

Alle in deze 2e Bestuursrapportage 2021 opgenomen budgetaanpassingen zijn budgettair gedekt binnen de bestaande exploitatie.

Vandaar dat de budgettaire gevolgen van deze 2e Bestuursrapportage 2021 voor alle jaren nihil, dus budgettair neutraal, zijn.

 

Uitkomst Bestuursrapportage

(bedragen x € 1.000,00) 2021   2022   2023   2024  
Programma Samen Werken voor Ermelo 0    0    0    0   
Programma Leven in Ermelo 0   0   0   0  
Programma Wonen in Ermelo 0   0   0   0  
Programma Ondernemen in Ermelo 0   0   0   0  
TOTAAL budgettaire uitkomst  0    0    0    0   
(bedragen x € 1.000,00) 2021   2022   2023   2024  
Uitkomst na 1e Bestuursrapportage 2021 587  N  264  N  104  N  1.578  N 
Uitkomst 2e Bestuursrapportage 2021 0    0    0    0   
Afboeken door verhoging stelpost Nieuwe ombuigingen 2022 0    -264  V  -104  V  -1.578  V 
Financieel perspectief na 2e Bestuursrapportage 2021 587  N  0    0    0   

Toelichting op de uitkomst

 

In deze 2e Bestuursrapportage 2021 wordt het meest actuele herziene financieel perspectief weergegeven.

Dit ziet er thans als volgt uit: 2021 € 587.000,00 nadelig, 2022 € 264.000,00 nadelig, 2023 € 104.000,00 nadelig en voor 2024 € 1.578.000,00 nadelig.

 

Om weer te komen tot een structureel sluitende Meerjarenbegroting 2022-2025 zouden de bovengenoemde nadelen 2022 en verder weggewerkt moeten worden.

Voor- en nadelen met ingang van het begrotingsjaar 2022 worden verwerkt op de stelpost Nieuwe ombuigingen 2022.

Besluit

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 9 juni 2021,

 

 

Besluit:

 

 

 

Zonder stemming wordt het voorstel aangenomen.

 

 

 

 

mevrouw L. Ransdorp, 

dra. Th.A.J. Burmanje,

griffier, voorzitter,

 

 

 

 

  • 2e Bestuursrapportage 2021