4e Bestuursrapportage 2021

 

Behandeling van deze bestuursrapportage vindt plaats op: Leeswijzer
College van B&W: 21 septemberjuni 2021
Raad: oordeelsvormend: 76 oktoberjuli 2021
Raad: besluitvormend:

2714 oktober 2021

 

Collegebesluit:

a. Akkoord te gaan met de inhoud van de 43e Bestuursrapportage 2021.

b. De 43e Bestuursrapportage 2021 aan te bieden aan de raad.

 

Raadsvoorstel:

a. Kennis te nemen van de inhoud van de 4e Bestuursrapportage 2021.

b. De begrotingsaanpassingen, zoals in deze 432e Bestuursrapportage 2021 zijn opgenomen, vast te stellen.

c. Akkoord te gaan met de uitvoering van de stresstest financiën Ermelo.

 

 

Toelichting:

Deze bestuursrapportage rapporteert ten opzichte van de 32e Bestuursrapportage 2021.

 

Dit betekent dat in de budgettaire startpositie van deze bestuursrapportage zijn verwerkt de Programmabegroting 2021-2024 (raadsbesluit dd 12 november 2020), aangevuld met de 6e Bestuursrapportage 2020 (raadsbesluit dd 12 november 2020), de 7e Bestuursrapportage 2020 (raadsbesluit dd 9 december 2020), de begrotingswijziging inzake het Heroverwegingstraject 2020 (raadsbesluit dd 9 december 2020), en de 1e Bestuursrapportage 2021 (raadsbesluit dd 12 mei 2021) en de 2e Bestuursrapportage 2021 (raadsbesluit dd 9 juni 2021) en de 3e Bestuursrapportage 2020 (raadsbesluit dd 14 juli 2021).

Met betrekking tot het hierboven genoemde Heroverwegingstraject 2020 zijn alle budgettaire gevolgen verwerkt, inclusief de gevolgen van de door de raad aangenomen amendementen.

Niet zijn verwerkt de budgettaire gevolgen van de driehet raadsvoorstellen Uitwerking amendementen bij Heroverwegingstraject 2020, de Kadernota 2022 Ermelo en de Meicirculaire 2021 Gemeentefonds.. Immers dit raadsvoorstel is door het college van b&w teruggenomen.

Zie ook de leeswijzer (link rechtsboven op deze pagina).

 

Daar waar in deze bestuursrapportage een onderwerp onderstreept is, kan voor nadere informatie worden doorgeklikt naar het achterliggende stuk. Dit is bijvoorbeeld het inmiddels genomen college- of raadsbesluit.

 

Nieuw (ten opzichte van vorige bestuursrapportage):

Alle in deze 3e Bestuursrapportage 2021 opgenomen budgetaanpassingen zijn budgettair gedekt binnen de bestaande exploitatie.

Vandaar dat de budgettaire gevolgen van deze 3e Bestuursrapportage 2021 voor alle jaren nihil, dus budgettair neutraal, zijn.

Uitkomst Bestuursrapportage

(bedragen x € 1.000,00) 2021   2022   2023   2024  
Programma Samen Werken voor Ermelo -568  V  0    0    0   
Programma Leven in Ermelo 0   30 N 0   0  
Programma Wonen in Ermelo 0   0   0   0  
Programma Ondernemen in Ermelo 0   0   0   0  
TOTAAL budgettaire uitkomst  -568  V  30  N  0    0   
(bedragen x € 1.000,00) 2021   2022   2023   2024  
Uitkomst na 3e Bestuursrapportage 2021 712  N  274  N  114  N  1.575  N 
Uitkomst 4e Bestuursrapportage 2021 -568  V  30  N  0    0   
Afboeken door verhoging stelpost Nieuwe ombuigingen 2022 0    -304  V  -114  V  -1.575  V 
Financieel perspectief na 4e Bestuursrapportage 2021 144  N  0    0    0   

Toelichting op de uitkomst

 

In deze 43e Bestuursrapportage 2021 wordt het meest actuele herziene financieel perspectief weergegeven.

Dit ziet er thans als volgt uit: 2021 € 712.000,00 nadelig, 2022 € 27304.000,00 nadelig, 2023 € 114.000,00 nadelig en voor 2024 € 1.575.000,00 nadelig.

 

Om weer te komen tot een structureel sluitende Meerjarenbegroting 2022-2025 zouden de bovengenoemde nadelen 2022 en verder weggewerkt moeten worden.

Voor- en nadelen met ingang van het begrotingsjaar 2022 worden verwerkt op de stelpost Nieuwe ombuigingen 2022.

 

Met betrekking tot dit financieel perspectief moeten de volgende kanttekeningen gemaakt worden:

Begrotingen 2022, 2023 en 2024:

In deze 4e Bestuursrapportage 2021 zijn voor deze begrotingsjaren niet opgenomen de budgettaire gevolgen uit de Kadernota 2022 Ermelo, Meicirculaire 2021 de financiële gevolgen voor de jaren 2022-2024 en de budgettaire gevolgen van de drie raadsvoorstellen Uitwerking amendementen bij Heroverwegingstraject 2020. Deze zijn verwerkt in de nieuwe Meerjarenbegroting 2022-2025, welke eind september 2021 aan de raad zal worden aangeboden. De budgettaire uitkomsten over deze jaren zijn dan ook fictieve uitkomsten.

Besluit

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 27 oktober 2021,

 

 

Besluit:

 

 

De heer Snoek doet het voorstel om de €30.000 die is opgenomen voor een trimbaan in Samen Leven, onder
Sport en Bewegen, uit de voorliggende bestuursrapportage te halen en naar de volgende bestuursrapportage te
verwijzen, aangezien er momenteel geen duidelijkheid is over de cofinanciering op dit punt.
Wethouder Klappe erkent dat dit een toezegging van het college is. 

De raad stemt in met dit voorstel van dhr. Snoek.

Het voorstel wordt, zonder vaststelling van het punt van de trimbaan, zonder stemming aangenomen.

 

 

 

 

mevrouw M.E. Haveman, 

dra. Th.A.J. Burmanje,

griffier, voorzitter,

 

 

 

 

  • 4e Bestuursrapportage 2021