5e Bestuursrapportage 2021

 

Behandeling van deze bestuursrapportage vindt plaats op: Leeswijzer
College van B&W: 26 oktober 2021
Raad: oordeelsvormend: 10 november 2021
Raad: besluitvormend:

24 november 2021

 

Collegebesluit:

a. Akkoord te gaan met de inhoud van de 5e Bestuursrapportage 2021.

b. De 5e Bestuursrapportage 2021 aan te bieden aan de raad.

 

Raadsvoorstel:

a. Kennis te nemen van de inhoud van de 5e Bestuursrapportage 2021.

b. De begrotingsaanpassingen, zoals in deze 5e Bestuursrapportage 2021 zijn opgenomen, vast te stellen.

 

 

Toelichting:

Deze bestuursrapportage rapporteert ten opzichte van de 4e Bestuursrapportage 2021 en de Meerjarenbegroting 2022-2025.

 

Zie ook de leeswijzer (link rechtsboven op deze pagina).

 

Daar waar in deze bestuursrapportage een onderwerp onderstreept is, kan voor nadere informatie worden doorgeklikt naar het achterliggende stuk. Dit is bijvoorbeeld het inmiddels genomen college- of raadsbesluit.

 

Nieuw (ten opzichte van vorige bestuursrapportage):

Uitkomst Bestuursrapportage

(bedragen x € 1.000,00) 2021   2022   2023   2024   2025  
Programma Samen Werken voor Ermelo -521  V  0    0    0    0   
Programma Leven in Ermelo 0   0   0   0   0  
Programma Wonen in Ermelo 0   0   0   0   0  
Programma Ondernemen in Ermelo 0   0   0   0   0  
TOTAAL budgettaire uitkomst  -521  V  0    0    0    0   
(bedragen x € 1.000,00) 2021   2022   2023   2024   2025  
Uitkomst na 4e Bestuursrapportage 2021 144  N  30  N  0    0    0   
Uitkomst Meerjarenbegroting 2022-2025     0   0   1.523  N  2.051  N 
Begrotingswijziging MJB 2022-2025 september-circulaire 2021 GF     -1.464  V  -1.081  V  -1.078  V  -1.147  V 
September-circulaire 2021 GF, stelpost herijking GF        403  N  806  N  1.209  N 
Uitkomst 5e Bestuursrapportage 2021 -521  V  0    0    0    0   
Afboeken door verhoging stelpost Nieuwe ombuigingen 2022 0              -1.251  V  -2.113  V 
Financieel perspectief na 5e Bestuursrapportage 2021 -377  V  -1.434  V  -678  V  0    0   

Toelichting op de uitkomst

 

In deze 5e Bestuursrapportage 2021 wordt het meest actuele herziene financieel perspectief weergegeven.

Dit ziet er thans als volgt uit: 2021 € 377.000,00 voordelig, 2022 € 1.434.000,00 voordelig, 2023 € 678.000,00 voordelig, 2024 € 1.251.000,00 nadelig en voor 2025 € 2.113.000 nadelig.

 

Om weer te komen tot een structureel sluitende Meerjarenbegroting 2022-2025 zouden de bovengenoemde nadelen 2024 en 2025 weggewerkt moeten worden.

Voor- en nadelen met ingang van het begrotingsjaar 2022 worden verwerkt op de stelpost Nieuwe ombuigingen 2022.

Besluit

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 24 november 2021,

 

 

Besluit:

 

 

 

Zonder stemming wordt het voorstel aangenomen.

 

 

 

 

mevrouw M.E. Haveman, 

dra. Th.A.J. Burmanje,

griffier, voorzitter,

 

 

 

  • 5e Bestuursrapportage 2021