6e Bestuursrapportage 2021

 

Behandeling van deze bestuursrapportage vindt plaats op: Leeswijzer
College van B&W: 24 november 2021
Raad: oordeelsvormend: 8 december 2021
Raad: besluitvormend:

22 december 2021

 

Collegebesluit:

a. Akkoord te gaan met de inhoud van de 6e Bestuursrapportage 2021.

b. De 6e Bestuursrapportage 2021 aan te bieden aan de raad.

 

Raadsvoorstel:

a. Kennis te nemen van de inhoud van de 6e Bestuursrapportage 2021.

b. De begrotingsaanpassingen, zoals in deze 6e Bestuursrapportage 2021 zijn opgenomen, vast te stellen.

 

 

Toelichting:

Deze bestuursrapportage rapporteert ten opzichte van de 5e Bestuursrapportage 2021 en de Meerjarenbegroting 2022-2025.

 

Zie ook de leeswijzer (link rechtsboven op deze pagina).

 

Daar waar in deze bestuursrapportage een onderwerp onderstreept is, kan voor nadere informatie worden doorgeklikt naar het achterliggende stuk. Dit is bijvoorbeeld het inmiddels genomen college- of raadsbesluit.

 

Nieuw (ten opzichte van vorige bestuursrapportage):

Uitkomst Bestuursrapportage

(bedragen x € 1.000,00) 2021   2022   2023   2024   2025  
Programma Samen Werken voor Ermelo -50  V  0    0    0    0   
Programma Leven in Ermelo 1.143 N 0   0   0   0  
Programma Wonen in Ermelo -47 V 0   0   0   0  
Programma Ondernemen in Ermelo 0   0   0   0   0  
TOTAAL budgettaire uitkomst  1.046  N  0    0    0    0   
(bedragen x € 1.000,00) 2021   2022   2023   2024   2025  
Uitkomst na 5e Bestuursrapportage 2021 en de Meerjarenbegroting 2022-2025 inclusief de septembercirculaire -377  V  -1.434  V  -678  V  1.251  N  2.113  N 
Uitkomst 6e Bestuursrapportage 2021 1.046  N  0    0    0    0   
Afboeken door verhoging stelpost Nieuwe ombuigingen 2022 0    0    0    -1.251  V  -2.113  V 
Financieel perspectief na 6e Bestuursrapportage 2021 669  N  -1.434  V  -678  V  0    0   

Toelichting op de uitkomst

 

In deze 6e Bestuursrapportage 2021 wordt het meest actuele herziene financieel perspectief weergegeven.

Dit ziet er thans als volgt uit: 2021 € 669.000,00 nadelig, 2022 € 1.434.000,00 voordelig, 2023 € 678.000,00 voordelig, 2024 € 1.251.000,00 nadelig en voor 2025 € 2.113.000 nadelig.

Het nadeel in 2021 is ontstaan door de prognose, richting de jaarrekening, vanuit Meerinzicht sociaal domein. Deze prognose heeft geleid tot nadelige begrotingsaanpassingen.

 

Om weer te komen tot een structureel sluitende Meerjarenbegroting 2022-2025 zouden de bovengenoemde nadelen 2024 en 2025 weggewerkt moeten worden.

Nadelen met ingang van het begrotingsjaar 2022 worden verwerkt op de stelpost Nieuwe ombuigingen 2022.

Besluit

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 december 2021,

 

 

Besluit:

 

 

De heer Snoek (SGP) dient een mondeling amendement in om het budget van €30.000 voor de aanleg van een trimbaan uit het Programma Samen Leven, speerpunt Sport en bewegen te halen. Hij doet dit voorstel, omdat blijkt dat van de eerder aangegeven cofinanciering geen sprake is. Omdat op basis van onjuiste gronden dit besluit is genomen, stelt de SGP voor dit uit de bestuursrapportage te halen en opnieuw in de beraadslagingen op te nemen.

Zonder hoofdelijke stemming wordt dit mondelinge amendement aangenomen.

Zonder hoofdelijke stemming wordt het geamendeerde voorstel aangenomen.

 

 

 

mevrouw M.E. Haveman, 

dra. Th.A.J. Burmanje,

griffier, voorzitter,

 

 

 

 

  • 6e Bestuursrapportage 2021