2e Bestuursrapportage 2022

 

Behandeling van deze bestuursrapportage vindt plaats op: Leeswijzer
College van B&W: 19 april 2022
Raad: oordeelsvormend: 18 mei 2022
Raad: besluitvormend:

1 juni 2022

 

Collegebesluit:

a. Akkoord te gaan met de inhoud van de 2e Bestuursrapportage 2022.

b. De 2e Bestuursrapportage 2022 aan te bieden aan de raad.

 

Raadsvoorstel:

a. Kennis te nemen van de inhoud van de 2e Bestuursrapportage 2022.

b. De begrotingsaanpassingen, zoals in deze 2e Bestuursrapportage 2022 zijn opgenomen, vast te stellen.

c. Een nieuwe onderhoudsvoorziening Gemeentelijke gebouwen in te stellen

d. De onderhoudsvoorzieningen Gemeentehuis, Gemeentewerf, Brandweergarage, Dienstgebouwen Begraafplaats, Pakhuis, Pinel/Plaza, Calluna, Wethouder Balvers en Dialoog op te heffen.

e. De onderhoudsvoorziening Private accommodaties op te heffen.

 

 

Toelichting:

Deze bestuursrapportage rapporteert ten opzichte van de 1e Bestuursrapportage 2022 en de Meerjarenbegroting 2022-2025.

 

Zie ook de leeswijzer (link rechtsboven op deze pagina).

 

Daar waar in deze bestuursrapportage een onderwerp onderstreept is, kan voor nadere informatie worden doorgeklikt naar het achterliggende stuk. Dit is bijvoorbeeld het inmiddels genomen college- of raadsbesluit.

 

Nieuw (ten opzichte van vorige bestuursrapportage):

Uitkomst Bestuursrapportage

(bedragen x € 1.000,00) 2022   2023   2024   2025  
Programma Samen Werken voor Ermelo 0    0    0    0   
Programma Leven in Ermelo 92 N 97 N 47 N 42 N
Programma Wonen in Ermelo 69 N 11 N 11 N 11 N
Programma Ondernemen in Ermelo 0   0   0   0  
TOTAAL budgettaire uitkomst  161  N  108  N  58  N  53  N 
(bedragen x € 1.000,00) 2022   2023   2024   2025  
Uitkomst na 1e Bestuursrapportage 2022 en de Meerjarenbegroting 2022-2025 inclusief de septembercirculaire -1.248  V  -701  V  808  N  1.669  N 
Uitkomst 2e Bestuursrapportage 2022 161  N  108  N  58  N  53  N 
Afboeken door verhoging stelpost Nieuwe ombuigingen 2022 0    0    -866  V  -1.722  V 
Financieel perspectief na 2e Bestuursrapportage 2022 -1.087  V  -593  V  0    0   

Toelichting op de uitkomst

 

In deze 2e Bestuursrapportage 2022 wordt het meest actuele herziene financieel perspectief weergegeven.

Dit ziet er thans als volgt uit: 2022 € 1.087.000,00 voordelig, 2023 € 593.000,00 voordelig, 2024 € 866.000,00 nadelig en voor 2025 € 1.722.000 nadelig.

 

Om weer te komen tot een structureel sluitende Meerjarenbegroting 2022-2025 zouden de bovengenoemde nadelen 2024 en 2025 weggewerkt moeten worden.

Begrotingsnadelen met ingang van het begrotingsjaar 2022 worden verwerkt op de stelpost Nieuwe ombuigingen 2022.

Besluit

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 1 juni 2022,

 

 

Besluit:

 

 

 

 

 

 

 

 

mevrouw M.E. Haveman, 

dra. Th.A.J. Burmanje,

griffier, voorzitter,

 

 

 

 

 

  • 2e Bestuursrapportage 2022