4e Bestuursrapportage 2022

 

Behandeling van deze bestuursrapportage vindt plaats op: Leeswijzer
College van B&W: 27 september 2022
Raad: oordeelsvormend: 19 oktober 2022
Raad: besluitvormend:

9 november 2022

 

Collegebesluit:

a. Akkoord te gaan met de inhoud van de 4e Bestuursrapportage 2022.

b. De 4e Bestuursrapportage 2022 aan te bieden aan de raad.

 

Raadsvoorstel:

a. Kennis te nemen van de inhoud van de 4e Bestuursrapportage 2022.

b. De begrotingsaanpassingen, zoals in deze 4e Bestuursrapportage 2022 zijn opgenomen, vast te stellen.

c. In te stellen van de Meerjarig Onderhoudsplan (MOP) voorzieningen: Patrijzenhof 16, sanitaire units Patrijzenhof en Hertenkamp.

 

Toelichting:

Deze bestuursrapportage rapporteert ten opzichte van de 3e Bestuursrapportage 2022 en de Meerjarenbegroting 2023-2026.

 

Zie ook de leeswijzer (link rechtsboven op deze pagina).

 

Daar waar in deze bestuursrapportage een onderwerp onderstreept is, kan voor nadere informatie worden doorgeklikt naar het achterliggende stuk. Dit is bijvoorbeeld het inmiddels genomen college- of raadsbesluit.

 

Nieuw (ten opzichte van vorige bestuursrapportage):

n.v.t.

Uitkomst Bestuursrapportage

(bedragen x € 1.000,00) 2022   2023   2024   2025   2026  
Programma Samen Werken voor Ermelo -1.653  V  0    0    0    0   
Programma Leven in Ermelo 50 N 0   0   0   0  
Programma Wonen in Ermelo 281 N 0   0   0   0  
Programma Ondernemen in Ermelo 0   0   0   0   0  
TOTAAL budgettaire uitkomst  -1.322  V  0    0    0    0   
(bedragen x € 1.000,00) 2022   2023   2024   2025   2026  
Uitkomst na 3e Bestuursrapportage 2022 -1.175  V                     
Uitkomst Meerjarenbegroting 2023-2026 (na taakstellingen)      -1.730  V  -1.597  V  -2.921  V  -25  V 
Uitkomst 4e Bestuursrapportage 2022* -1.322  V  0    0    0    0   
Financieel perspectief na 4e Bestuursrapportage 2022 (na taakstellingen) -2.497  V  -1.730  V  -1.597  V  -2.921  V  -25  V 
* Bij de Meerjarenbegroting 2023-2026 is in het overzicht Financieel Perspectief de stand opgenomen van € - 2.791 voordelig voor het jaar 2022. Hierna heeft nog de verwerking plaatsgevonden van begrotingsposten die, budgettair, alleen het jaar 2022 raken.

Toelichting op de uitkomst

 

In deze 4e Bestuursrapportage 2022 wordt het meest actuele herziene financieel perspectief weergegeven.

Dit ziet er thans, voor alle jaren voordelig, als volgt uit: 2022 € 2.497.000,00, 2023 € 1.730.000,00, 2024 € 1.597.000,00, 2025 € 2.921.000,00 en voor 2026 € 25.000.

Om weer te komen tot een structureel sluitende Meerjarenbegroting 2023-2026 zouden de bovengenoemde nadelen 2024 en 2025 weggewerkt moeten worden.

Begrotingsnadelen met ingang van het begrotingsjaar 2022 worden verwerkt op de stelpost Nieuwe ombuigingen 2022.

Het grootste voordeel zit in de Meicirculaire 2022.

Besluit

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 9 november 2022,

 

 

Besluit:

 

 

 Zonder stemming wordt het voorstel aangenomen. 

 

 

 

mevrouw M.E. Haveman, 

dra. Th.A.J. Burmanje,

griffier, voorzitter,

 

 

 

 

  • 4e Bestuursrapportage 2022